WARSZAWA: 21:41 | LONDYN 19:41 | NEW YORK 14:41 | TOKIO 04:41

Forum Shortsea Shipping w Szczecinie – część 2

Dodano: 28 wrz 2022, 22:21

W drugiej części spotkania uczestnicy rozmawiali o administracji morskiej, pogłębianiu Odry w kontekście współpracy polsko-niemieckiej oraz o kształceniu kadr dla gospodarki morskiej. Ostatni z wymienionych tematów jest bardzo aktualny, ponieważ od 1 września bieżącego roku szczecińska Akademia Morska oficjalnie zmieniła status, stając się Politechniką Morską.

Szkolnictwo morskie musi odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy

O nowych wyzwaniach, stojących przed uczelnią i całym sektorem szkolnictwa morskiego, poinformował słuchaczy Prorektor ds. Nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie, dr hab. Inż. Artur Bejger.
– Od lat kształcimy specjalistów dla gospodarki morskiej, ale coraz częściej absolwenci naszej uczelni znajdują ciekawe zatrudnienie na lądzie. Współpracujemy także ze szkołami średnimi, prezentujemy naszą ofertę kształcenia i wielu uczniów decyduje się na studia na naszej uczelni – powiedział Prorektor ds. Nauki Politechniki Morskiej w Szczecinie, dr hab. Inż. Artur Bejger.
Politechnika Morska w Szczecinie jako jedyna uczelnia w Polsce kształci specjalistów dla morskich elektrowni wiatrowych. Program kształcenia został opracowany wspólnie z największymi firmami działającymi na rynku energetyki wiatrowej. Specjaliści tej branży są obecnie bardzo poszukiwani na globalnym rynku pracy.

Administracja morska z nowymi zadaniami

O roli urzędów morskich w odniesieniu do żeglugi morskiej bliskiego zasięgu mówił Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Do podstawowych zadań administracji morskiej w tym zakresie należy utrzymanie infrastruktury dostępowej do portów, zarówno tych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, jak i tych mniejszych, o znaczeniu regionalnym.
Dyrektor Zdanowicz poinformował, że są w pełni zabezpieczone środki finansowe na bieżące utrzymanie toru wodnego Świnoujście – Szczecin w kwocie 28 mln zł.
Trzeba pamiętać, że w poprzednich latach, kiedy tor był płytszy, w ramach bieżącego utrzymania wydobywano rocznie ok. 300-400 tys. ton urobku. W nowych warunkach pogłębionego i poszerzonego toru urobku będzie prawdopodobnie więcej, stąd wynika także wyższa kwota zabudżetowana na bieżące utrzymanie toru.
Nowe warunki na torze wodnym i możliwość żeglugi większych statków wymagają także nabycia nowych umiejętności przez pilotów morskich, aby bezpiecznie wprowadzać większe jednostki.

Polsko-niemieckie problemy odrzańskie

Problemy związane z żeglugą śródlądową ze szczególnym uwzględnieniem żeglugi na Odrze omówił szczegółowo Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Trzeba zaznaczyć, że dyskusja o żegludze prowadzona była w czasie, gdy w sierpniu odnotowano najniższy stan wody na Odrze od 101 lat. Ostatni raz tak niska woda w Odrze była w 1921 roku. Takie sytuacje mają bezpośredni wpływ na plany związane z udrożnieniem Odry dla transportu towarów. Do realizacji celów związanych z usprawnieniem żeglugi na Odrze niezbędna jest współpraca ze stroną niemiecką.
– Problemy współpracy z naszymi zachodnimi sąsiadami wynikają z wielu aspektów. Jednym z nich jest brak kadr po stronie niemieckiej. Innym problemem jest stanowisko obrońców środowiska, to lobby jest w Niemczech bardzo silne i ono również, mówiąc delikatnie, nie ułatwia rozwiązania problemów – powiedział Marek Duklanowski.
Bardzo dobrze przebiega współpraca polsko-niemiecka w zakresie lodołamania. Wspólne akcje lodołamania przebiegają bardzo sprawnie.
Z nadzieją spoglądają na Odrę również niemieckie środowiska gospodarcze z terenów nadodrzańskich, którzy widzą w ożywieniu żeglugi możliwość rozwoju biznesu.

To było ważne spotkanie

Spotkanie w Szczecinie udowodniło, że konieczna jest współpraca teoretyków i praktyków biznesu. Dialog reprezentantów różnych firm, ale także różnych środowisk, może i powinien prowadzić do lepszego naświetlenia, a przez to także pełniejszego zrozumienia złożonych procesów gospodarczych. Spojrzenie na gospodarkę morską z różnych punktów widzenia i dogłębne omówienie przedstawianych problemów było z pewnością jedną z głównych korzyści Forum Shortsea Shipping.