WARSZAWA: 05:07 | LONDYN 03:07 | NEW YORK 22:07 | TOKIO 12:07

Fundusz rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym

Dodano: 08 sty 2018, 21:24

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) przygotowano założenia funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym – dokumentu, pozwalającego stworzyć podstawy finansowania zadań związanych z budową, przebudową oraz utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu transportowym.
Jednym z głównych celów funkcjonowania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest rozwój sektora żeglugi śródlądowej. Obszaru, który przez lata był marginalizowany i niedofinansowany.
Realizacja tego celu wiąże się jednak z zapewnieniem środków finansowych na wykonanie wysokobudżetowych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową, przebudową, modernizacją oraz utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
W związku z tym w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowano założenia funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Jest to dokument, który pozwoli stworzyć podstawy finansowania zadań będących w gestii ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
W dokumencie zakłada się, że w ramach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powstanie fundusz celowy, który będzie mógł powoływać specjalne spółki i fundusze do realizacji konkretnych inwestycji. Kompetencje ministra właściwego ds. żeglugi śródlądowej będą dotyczyły najważniejszych decyzji, nadzoru, sfery regulacyjnej oraz powierzenia roli wykonawczej wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zasoby do ich realizacji.
Zakłada się, że Fundusz rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym będzie finansowany m.in. z wpłat Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, z corocznej dotacji z budżetu państwa, pożyczek, darowizn oraz wpływów z innych środków publicznych.
Założenia funkcjonowania Funduszu rozwoju dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym są dokumentem kierunkowym, a jego zapisy mogą ulec zmianie w wyniku konsultacji.

Biuro Prasowe MGMiŻŚ