WARSZAWA: 23:12 | LONDYN 21:12 | NEW YORK 16:12 | TOKIO 06:12

Inwestycyjny ster na sukces, czyli kolejna tura potężnych inwestycji w Porcie Gdańsk

Dodano: 03 lis 2016, 8:33

W październiku br. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisał trzy umowy na dotację unijną, która umożliwi sfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych zaplanowanych na najbliższy okres w Porcie Gdańsk. Uroczyste przekazanie umów podpisanych ze strony Brukseli nastąpi już niebawem – 22 listopada w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Tym samym zapoczątkowany zostanie kolejny etap potężnego programu inwestycyjnego w Porcie Gdańsk, który potrwa do końca 2020 roku.
W dniu 8 lipca 2016 Komitet Koordynacyjny CEF Transport zatwierdził do dofinansowania ze środków Instrumentu „Łącząc Europę” listę projektów transportowych, wśród których znalazły się 3 projekty zgłoszone przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Spośród nich aż dwa dedykowane były infrastrukturze drogowej i kolejowej.
Jakie etapy przewidziano w ramach poszczególnych projektów, jaki zakres prac budowlanych i modernizacyjnych w nich uwzględniono oraz jakie zmiany w kontekście jakości infrastruktury dostępowej one przyniosą?
Pierwszy pn. „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w Porcie Zewnętrznym w Gdańsku” to przedsięwzięcie o wartości ponad 28,7 mln EUR (z dotacją na poziomie 24,4 mln EUR), które będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowo-kolejowych w zakresie inwestycji realizowanych przez port i obejmie łącznie 6 kilometrów torów i 10 kilometrów dróg. Na realizację przedsięwzięcia w sumie składać się będzie aż 12 zadań, 7 drogowych i 5 kolejowych, przy czym dwa z nich nie będą realizowane z dotacji unijnych lecz w pełni sfinansowane zostaną przez port.
Inwestycja pociągnie za sobą konieczność nie tylko modernizacji istniejących już obiektów infrastrukturalnych, ale także budowy nowych, których celem będzie poprawa dostępności drogowo-kolejowej do poszczególnych nabrzeży zlokalizowanych w głębokowodnej części portu.
W ramach nowych obiektów przewiduje się m.in. budowę 2 wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Kontenerowej oraz nowo projektowanej ulicy Nowa Portowa, która przebiegać będzie równolegle do głównej arterii komunikacyjnej w Porcie Zewnętrznym, tj. do Trasy Sucharskiego. Oba wiadukty umożliwiać będą bezkolizyjny ruch drogowy i kolejowy do terminalu kontenerowego DCT oraz w kierunku pozostałych terminali głębokowodnych zlokalizowanych w tej części portu. W chwili obecnej istniejące kolejowe ciągi komunikacyjne znajdują się w świetle drogi, co istotnie ogranicza równoległy ruch na obu szlakach tak kolejowym, jak i drogowym.
Modernizacją objęte zostaną także dwa pozostałe wiadukty drogowe doprowadzające ruch do terminali zlokalizowanych w Porcie Zewnętrznym. Jednym z nich jest wiadukt w ciągu ulicy Portowa przechodzący nad torami kolejowymi i doprowadzający ruch samochodowy do terminalu masowego spółki Port Północny, nowo zbudowanego terminalu naftowego PERN oraz Pirsu LPG. Drugi z obiektów, to wiadukt w ciągu ulicy Kapitana Witolda Poinca usytuowany nad siecią rurociągów, doprowadzający ruch w kierunku Terminalu Paliw Płynnych. Oba wiadukty to obiekty inżynieryjne klasy C zbudowane w połowie lat 70-tych i zaprojektowane przy założeniu maksymalnych nośności do 30 ton. Mając jednak na uwadze coraz większy ruch lądowy w porcie, postanowiono w ramach tej inwestycji podnieść klasę techniczną wiaduktów do poziomu A, tj. do nośności 50 ton. Takie parametry przyjęto również dla nowobudowanych wiaduktów doprowadzających ruch do pozostałych części Portu Zewnętrznego. Przy tej okazji kompleksowej modernizacji poddane zostaną także istniejące ulice, w ciągu których znajdują się w/w wiadukty. Niniejsze drogi zostaną dowiązane do Trasy Sucharskiego z uwzględnieniem przebudowy istniejących skrzyżowań.
Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, uwzględniono przeprowadzenie kompleksowej rozbudowy ul. Kontenerowej doprowadzającej ruch do terminalu kontenerowego DCT, Pomorskiego Centrum Logistycznego oraz planowanego terminalu ładunków masowych typu agro spółki OT Logistics. W chwili obecnej przepustowość drogi jest niewystarczająca, dlatego też w projekcie uwzględniono jej poszerzenie poprzez dodanie drugiej jezdni. W efekcie końcowym uzyskamy ulicę dwujezdniową, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Czteropasmowa arteria usprawni ruch dowozowo-odwozowy z terminali i niewątpliwie przyczyni się do poprawy jego bezpieczeństwa na tym odcinku.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk mając świadomość obecnego i prognozowanego na dalsze lata wzrostu ruchu samochodowego w porcie, w całym procesie inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury drogowej uwzględnił, że drogi objęte tym przedsięwzięciem będą drogami o kategorii ruchu co najmniej KR5/KR6. W praktyce oznaczać to będzie możliwość poruszania się po nich co najmniej 330 sześcioosiowych samochodów 40-tonowych na jeden pas drogi na dobę. W przypadku dróg kategorii KR6 przepustowość ta będzie jeszcze wyższa. Każda z dróg posiadać będzie również maksymalne dopuszczalne w ruchu publicznym nośności na poziomie 115 kN na oś pojazdu.
Jednak to nie wszystkie rozwiązania przewidziane w projekcie. Inwestycja docelowo obejmie także przedsięwzięcia służące poprawie jakości i przepustowości dróg kolejowych. Rozbudowana zostanie m.in. grupa torowa prowadząca do terminalu masowego spółki Port Północny. W efekcie doprowadzi to do zwiększenia przepustowości kolejowej i usprawni bieżącą pracę eksploatacyjną na dedykowanej grupie, która w chwili obecnej generuje największy ruch kolejowy w Porcie Gdańsk.
Z racji planowanej budowy terminalu typu agro spółki OT Logistics modernizacji poddane zostaną także tory kolejowe prowadzące do terminalu. Jednak największa zmiana dotyczyć będzie układu kolejowego prowadzącego do terminalu kontenerowego. Tu przewidywana jest całkowita zmiana biegu torów. W chwili obecnej do terminalu prowadzi tylko jeden tor. Tymczasem docelowo planowane jest zwiększenie przepustowości szlaku kolejowego i podniesienie bezpieczeństwa w ruchu, bowiem dedykowany zostanie na całej długości drugi tor tak, by zapewnić możliwość równoczesnego dwukierunkowego ruchu pociągów na tym odcinku w układzie bezkolizyjnym z układem drogowym. Dodatkowo na terenach portowych, za stacją Port Północny i węzłem drogowym prowadzącym do tunelu pod Martwą Wisłą, (na styku Trasy Słowackiego z Trasą Sucharskiego), zaplanowano budowę trzech torów postojowych, umożliwiających oczekiwanie pociągów na obsługę w terminalach głębokowodnych. Niniejsza grupa torowa, usytuowana na przedpolu terminali w sposób nie zakłócający bieżącego ruchu, umożliwi także (oprócz funkcji postojowej) wykonywać niezbędne czynności techniczne i manewrowe przy składzie pociągu, o ile zajdzie taka potrzeba.
Całe przedsięwzięcie dopełnione zostanie także inwestycjami zaplanowanymi przez Gminę Miasta Gdańska, które koncentrować się będą wyłącznie na poprawie dostępności drogowej. W ramach tego przedsięwzięcia Gmina przewiduje bowiem budowę ciągu dwóch ulic tj. ulicy Nowej Portowej oraz prostopadłej doń obecnej ul. Andruszkiewicza, której bieg postanowiono wydłużyć aż do terminalu kontenerowego wzdłuż Pomorskiego Centrum Logistycznego.
Niniejsze projekty będą skorelowane na punktach styku również z projektem zarządcy torów kolejowych PKP PLK S.A. (projekt pn. Poprawa dostępu kolejowego do Portu Gdańsk) dotyczącym modernizacji stacji obsługujących Port Gdańsk, w tym przypadku chodzi o stację PKP Gdańsk Port Północny.
To potężne przedsięwzięcie dopełni również całość układu zrealizowanego już wcześniej przez GminęMiasta Gdańska (Trasy Słowackiego i Sucharskiego), Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (obwodnica południowa i autostrada A1) oraz PKP PLK (linia kolejowa nr 226). Tak powstały węzeł komunikacyjny stanowić będzie główną oś transportową ruchu przebiegającego przez Port Gdańsk i doń prowadzącego.
Jednak nie wyczerpuje to działań inwestycyjnych zaplanowanych przez port. O kolejnych przedsięwzięciach portu poinformujemy już niebawem.
5
4
zewn5-b
Port Gdańsk