WARSZAWA: 03:08 | LONDYN 01:08 | NEW YORK 20:08 | TOKIO 10:08

Jaki był rok 2015 dla Akademii Morskiej w Szczecinie?

Dodano: 02 sty 2016, 17:10

W roku akademickim 2014/2015 Akademię Morską w Szczecinie ukończyło 767 osób, w tym 277 kobiet (na Wydziale Nawigacyjnym – 78, na Mechanicznym – 8, a na Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu – 191).
Na studia w roku akademickim 2015/2016 przyjęto prawie 1000 osób, w tym 100 kobiet na Wydział nawigacyjny, 3 na Wydział Mechaniczny i 284 na lądowy Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.
W roku kalendarzowym 2015 uczelnia nadała 14 stopni i tytułów naukowych w tym 9 stopni doktora, 3 doktora habilitowanego oraz 2 tytuły naukowe profesora. Dane obejmują zarówno nadanie tytułów
i stopni naukowych pracownikom Akademii Morskiej w Szczecinie, jak i w innych uczelniach oraz obronę jednego doktoratu pracownika innej uczelni na Akademii Morskiej w Szczecinie.
Należący do Akademii Morskiej w Szczecinie statek badawczo-szkolny Nawigator XXI wypłynął w osiem dwutygodniowych rejsów ze studentami I roku kierunku nawigacja do Niemiec i Danii. Również do Niemiec, w ramach praktyk programowych, odbyły się rejsy studentów specjalności: inżynieria ruchu morskiego, eksploatacja jednostek pływających offshore, ratownictwo, mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn.
Dwa z wymienionych rejsów odbyły się w ramach współpracy z Fundacją WWF – Polska (projekt „Usuwanie z dna Bałtyku utraconego przez rybaków i zalegającego sprzętu połowowego”). Statek pływał po Zatoce Pomorskiej i w rejonie Kołobrzegu. Zweryfikowano 15 pozycji wraków i usunięto z nich sieci-widma. Dwa kolejne rejsy zorganizowane zostały w ramach współpracy z Niemiecką Agencją Kosmonautyki i Aeronautyki – DLR.DE (badanie zasięgu i jakości pracy systemu EGNOS na wodach morskich i portowych). Podczas tych rejsów, chcąc sprawdzić działanie i zakłócanie systemu i sygnałów satelitarnych statek wpłynął do portu w Rostocku, a także przepływał pod mostami w okolicach Cieśnin Duńskich.
Na początku roku Wydział Nawigacyjny zdobył prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport, stając się pierwszym w kraju Wydziałem Nawigacyjnym z takimi uprawnieniami. Prawa habilitacyjne w dyscyplinie transport wydział otrzymał decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 26 stycznia 2015 roku. Oprócz szczecińskiej uczelni morskiej kształcenie na takich wydziałach prowadzą jeszcze Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Marynarki Wojennej.
Na Wydziale Nawigacyjnym na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkach: nawigacja, transport, geodezja i kartografia oraz informatyka, studiuje około 1960 studentów.
Kształcenie prowadzi kadra o bardzo dobrych naukowych i morskich kwalifikacjach, licząca ponad 100 nauczycieli akademickich, którzy oprócz działalności dydaktycznej prowadzą badania naukowe, głównie w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, inżynierii ruchu morskiego, automatyzacji nawigacji i optymalizacji żeglugowej tras oceanicznych.
W roku 2015 Wydział Nawigacyjny szczecińskiej Akademii Morskiej wzbogacił się o nowy sprzęt – Symulator Inspekcji Statku. Umożliwia on m.in. wirtualną wycieczkę po czterech typach statków: masowcu, zbiornikowcu, kontenerowcu lub platformie wiertniczej. Dzięki urządzeniu, bez konieczności mustrowania na statek można obejrzeć m.in. mostek, siłownię, urządzenia pokładowe, ładownię, zbiorniki itp., ze szczególnym uwzględnieniem elementów konstrukcyjnych i ich stanu technicznego.
Symulator został zaprojektowany i wykonany z myślą o szkoleniu przyszłych inspektorów, przeprowadzających na statkach inspekcje zarówno w imieniu klasyfikatora, jak i w imieniu państwa bandery. W poprzednich latach studenci Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach działalności kół naukowych mieli kilkakrotnie okazję uczestniczyć w jednodniowych warsztatach na symulatorze w siedzibie polskiego przedstawicielstwa DNV-GL w Gdyni. Korzyści dydaktyczne dla studentów z kilkugodzinnych ćwiczeń na symulatorze były na tyle duże, że władze uczelni podjęły decyzję, aby tego typu sprzęt był do dyspozycji studentów uczelni podczas codziennych zajęć dydaktycznych.
Zakup zrealizowany został w ramach otrzymanej w 2012 r. z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 000 000 zł dotacji na realizację programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
System Pilotowo-Dokujący PNDS opracowany przez naukowców Akademii Morskiej w Szczecinie zaczął być wdrażany w europejskich portach morskich. Pozwala on na precyzyjne określanie w czasie rzeczywistym odległości oraz kąta burty statku względem nabrzeża. Takie rozwiązanie pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa podczas cumowania jednostki. Projekt „Budowa Systemu Pilotowo-Dokującego (PNDS) dla zbiornikowców LNG oraz promów morskich” jest skierowany do polskich producentów urządzeń elektroniki morskiej. Z systemu korzystać mogą piloci i kapitanowie jednostek, właściciele i zarządzający nabrzeżami oraz organizacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo w portach.
20 czerwca 2015 roku pomiędzy Autocomp Management sp. z o.o. a Centrum Innowacji Akademii Morskiej
w Szczecinie sp. z o.o. podpisano umowę na udzielenie firmie Autocomp trzech licencji, umożliwiających zastosowanie systemu PNDS m.in. w portach morskich. System był testowany w porcie Koper w Słowenii, a firma Autocomp Management zamierza wdrażać system w europejskich portach.
Projekt ESABALT realizowany przez Wydział Nawigacyjny otrzymał status projektu flagowego w Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR – Strategy for the Baltic Sea Region).
Koncepcja projektu ESABALT „Zwiększenie świadomości sytuacyjnej dla podniesienia bezpieczeństwa morskiego na Bałtyku” polega na stworzeniu zintegrowanego systemu służącego podwyższeniu bezpieczeństwa morskiego. Zawierać on będzie najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu pozycjonowania, e-nawigacji, systemów obserwacji naziemnej oraz systemu wielokanałowej łączności morskiej (cooperative communications). Naczelnym celem projektu jest opracowanie systemu technologicznego do gromadzenia
i udostępniania informacji dla żeglugi komercyjnej oraz rekreacyjnej w basenie Morza Bałtyckiego. W przyszłości obszar ten może być rozszerzony także na inne akweny.
Nowatorskim elementem koncepcji ESABALT jest zastosowanie technik crowdsourcingu do zbierania i integracji informacji (marynarze mogą podnieść poziom bezpieczeństwa przesyłając do systemu istotne, z punktu widzenia żeglugi, informacje poprzez serwis internetowy).
Wydział Mechaniczny uruchomił dwujęzyczną platformę do prowadzenia kształcenia w formie e-learningu. Dzięki niej studenci kierunku mechatronika będą mogli odbywać część zajęć bez obecności na uczelni.
Platforma zdalnego nauczania umożliwia pracę z wirtualną tablicą multimedialną, odpowiadającą tradycyjnej tablicy w klasie, komunikację audio-video między użytkownikami, nagrywanie przebiegu zajęć i odtwarzanie ich w dowolnym czasie wybranym przez studenta. Możliwe jest także realizowanie zajęć w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym wykorzystaniu kamery internetowej zamontowanej w sali, służącej do zdalnego nauczania oraz tablicy multimedialnej.
Podczas zajęć on-line tablica multimedialna służy do prezentowania omawianych materiałów, a także nanoszenia komentarzy przez wykładowcę i uczniów. Zaawansowany mechanizm tablicy umożliwia pracę grupową dla kilku użytkowników jednocześnie. Daje to możliwość grupowego rozwiązywania zdań, a elementy rysowane przez jednego użytkownika mogą być korygowane przez innych. Dzięki modułowi video uczestnicy zajęć mają stały kontakt wzrokowy z osobą prowadzącą zajęcia oraz innymi studentami. Tak jak na tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, można również wywołać dowolną osobę do tablicy. Moduł prowadzenia zajęć on-line posiada także m.in. funkcję tworzenia i rozwiązywania testów oraz udostępniania materiałów w formie elektronicznej.
1 października 2015 roku w strukturach Akademii Morskiej w Szczecinie zostało otwarte nowe laboratorium innowacyjnych badań – Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska. To pierwsze tak wyposażone laboratorium w Polsce.
Za prawie 4 000 000 zł w nowym obiekcie uczelni przy ul. Willowej w Szczecinie prowadzone mogą być badania m.in. dla podmiotów eksploatujących maszyny z branży morskiej i lądowej oraz firm i instytucji działających w zakresie ochrony środowiska, pozwalające na poszerzenie wiedzy na temat paliw, olejów i innych cieczy eksploatacyjnych maszyn.
Akademia Morska w Szczecinie jest jedną z nielicznych jednostek naukowo-badawczych w Polsce, która posiada potencjał merytoryczny do prowadzenia badań w zakresie diagnostyki oraz oceny stanu technicznego silników i układów hydraulicznych maszyn oraz płynów eksploatacyjnych.
Rok 2015 był dla Akademii Morskiej w Szczecinie bardzo udany. Dzięki zrealizowanym projektom w istotny sposób poszerzono zakres badań naukowych oraz usprawniono procesy dydaktyczne. Szczecińska uczelnia jeszcze bardziej zaznaczyła swoją obecność na rynku międzynarodowym, uczestnicząc w projektach realizowanych z partnerami zagranicznymi. W roku 2016 życzymy szczecińskiej uczelni dalszych sukcesów.
PICT0009
PICT0001