WARSZAWA: 21:10 | LONDYN 19:10 | NEW YORK 14:10 | TOKIO 04:10

Kolejne dofinansowanie unijne dla portowej inwestycji

Dodano: 01 kw. 2015, 22:24

27 marca 2015 r. kolejna portowa inwestycja zyskała miano tzw. „inwestycji unijnej” – czyli współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja pn. „Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia – Etap I Nabrzeże Rumuńskie – Faza I”, na mocy podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 uzyskała dofinansowanie w wysokości ok. 39 mln zł. Całkowita wartość projektu to 56,6 mln zł.
Prowadzona przez ZMPG-a S.A. inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przeznaczonym pod rozwój funkcji przeładunkowych ( Nabrzeże Rumuńskie stanowi północno-wschodnią obudowę Basenu V). Jej rozpoczęcie nastąpiło we wrześniu 2014 roku. Oddanie całej inwestycji do użytkowania nastąpi w I kwartale 2016 roku.
Przedsięwzięcie to jest elementem większego projektu mającego na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach. Projekt, służący poprawie infrastruktury wewnątrzportowej i dostępowej od strony lądu, został podzielony na dwie fazy. Całkowity zakres Fazy I obejmuje przebudowę odcinka nabrzeża o dł. 355,89 m ( w tym: przebudowę konstrukcji hydrotechnicznej nabrzeża oraz roboty czerpalne do głębokości 13,5 m – bez umocnienia dna) oraz przebudowę odcinka linii kolejowej o dł. 369,03 m.
Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia jednego z czterech celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie „Polityki transportowej” – a mianowicie do zwiększenia dostępności i atrakcyjności regionu, w szczególności poprzez zapewnianie bezpieczeństwa morskiego i rozwój dróg wodnych Morza Bałtyckiego w ramach sieci transeuropejskich (TEN-T).
15033103
15033101