WARSZAWA: 22:47 | LONDYN 20:47 | NEW YORK 15:47 | TOKIO 05:47

LOTOS potwierdza dobrą kondycję finansową mimo gorszych warunków makroekonomicznych

Dodano: 06 mar 2015, 22:27

W 2014 r. LOTOS uzyskał ponad 28,5 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Jest to wynik dobry, zbliżony do ubiegłorocznego, pomimo głębokiego spadku notowań cen ropy naftowej i produktów naftowych.
Oczyszczona z wpływu otoczenia EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wg metodologii LIFO wyniosła niemal 1,4 mld zł – o 300 mln więcej niż w roku 2013.
W 2014 roku rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Wolumen sprzedaży produktów LOTOSU w 2014 roku wzrósł o ok. 11% r./r. Największy wzrost zanotowano dla ciężkiego oleju opałowego, paliwa lotniczego, grupy olejów napędowych. O ponad 110% r./r. wzrosło też roczne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej osiągając poziom 3,8 mln boe (ponad 500 tys. ton). Pokazuje to wysoką efektywność operacyjną i handlową spółki.  
W 2014 r. spółka wygenerowała ponad 1,4 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co w najlepszy sposób potwierdza dobrą kondycję finansową LOTOSU.
– Otoczenie makroekonomiczne, zwłaszcza w drugim półroczu 2014, było wyjątkowo trudne dla firm naftowych – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Mimo to LOTOS utrzymał stabilną pozycję na rynku. A dzięki sukcesowi ubiegłorocznej emisji akcji i pozyskaniu blisko 1 mld zł mamy szansę zrealizować szczegółowo przeanalizowane inwestycje, które przyniosą dodatkową wartość dla akcjonariuszy.
Emisja akcji poprawiła również strukturę bilansu spółki. Zadłużenie netto LOTOSU 
(z uwzględnieniem środków pozyskanych z emisji) spadło w grudniu 2014 roku do poziomu 5,3 mld zł (z 5,7 mld zł w grudniu 2013 r.)  
Lider rynku kapitałowego
W ub.r. Grupa LOTOS S.A. przeprowadziła największą ofertę akcji na GPW.Wymagające otoczenie rynkowe nie przeszkodziło spółce w realizacji projektu kluczowego z punktu widzenia długoterminowej strategii rozwoju. Oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru zakończyła się pełnym sukcesem, a LOTOS pozyskał kapitał niezbędny do przeprowadzenia inwestycji w segmencie rafineryjnym i wydobywczym.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na współfinansowanie projektu EFRA – budowy instalacji opóźnionego koksowania w rafinerii w Gdańsku oraz zagospodarowanie bałtyckich złóż gazowych – B4 i B6.
Powstanie kompleksu zapewni głębszy przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryjnej spółki 
o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że całkowita wartość Projektu EFRA wyniesie ok. 2,3 mld zł. Według planów spółki, środki z emisji będą współfinansowały projekt w kwocie 530-650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku.
Drugim celem emisyjnym jest współfinansowanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 na Bałtyku, z zasobami na poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LOTOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na współfinansowanie tej inwestycji środków z emisji w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produkcji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 i 2018 roku.
Wyniki pod wpływem czynników zewnętrznych
Gwałtowny spadek notowań ropy naftowej (o blisko 30% r./r. i ok. 25% kw./kw.)oraz spadający trend cenowy produktów naftowych wywarły niekorzystny wpływ na raportowane wyniki LOTOSU.
Co prawda w całym 2014 r. LOTOS zanotował stratę operacyjną w wysokości ponad –1.390 mln zł, ale gdyby nie wpływ zdarzeń jednorazowych oraz trendu cen ropy naftowej to oczyszczony wynik operacyjny wyniósłby w analizowanym okresie ponad 580 mln zł (dla porównania 448 mln zł w 2013 r.).
Oczyszczona w podobny sposób EBITDA wg LIFO w 2014 r. uplasowała się na poziomie 1.390 mln zł – o 300 mln zł wyższym niż w 2013 r.
LOTOS wykazał w 4 kw. 2014 r. stratę operacyjną w wysokości blisko -1.075 mln zł. W związku ze stosowaną przez spółkę wyceną zapasów metodą średniej ważonej (zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej) i malejącym trendem notowań ropy, raportowany wynik operacyjny w 4 kw. 2014 r. zmniejszył się o 863,3 mln zł (tzw. efekt LIFO). Oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych zysk operacyjny wyniósł w 4 kw. br. ponad 150 mln zł. Dla porównania w 4 kw. 2013 r. było to około 73 mln zł. Z kolei oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła w 4 kw. ub.r. blisko 370 mln zł (wzrost o 57% r./r.).
Warto podkreślić, że zgodnie z zasadami sprawozdawczości finansowej LOTOS był zobligowany do uwzględnienia ww. czynników. Jednak mają one charakter niegotówkowy. W 2014 r. spółka wygenerowała ponad 1,4 mld zł przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co w najlepszy sposób potwierdza dobrą kondycję finansową LOTOSU.
– Gdyby nie efekt zdarzeń jednorazowych oraz gwałtowna przecena zapasów zaraportowane wyniki LOTOSU byłyby lepsze od tych z 2013 r. – dodaje prezes Olechnowicz. – Jednocześnie od lutego br. zauważamy stabilizację cen na rynku ropy naftowej. Jeśli ta tendencja się utrzyma i będzie trwała to wpłynie ona pozytywnie na wyniki LOTOSU w kolejnych kwartałach 2015 roku.
Rekordowy rok rafinerii
W 2014 roku rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku osiągnęła historycznie rekordowy przerób ropy. Przerobiono 9,89 mln ton surowca. Tym samym wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii wyniosło 94,2 %. W 2014 roku LOTOS sprzedał łącznie 10 173 tys. ton produktów, o 8,9% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Większe wydobycie, wyższe przychody
Łączne wydobycie spółki LOTOS Petrobaltic w Polsce, Norwegii i na Litwie w 4 kw. 2014 r. wyniosło blisko 14 tys. boe/d i było najwyższe w historii. Skonsolidowane przychody segmentu wydobywczego w 2014 roku wzrosły o blisko 55% r./r. i wyniosły 906 mln zł. Oczyszczona EBITDA segmentu wyniosła w całym ub.r. 505 mln zł i była wyższa o ponad 60% r./r. Mimo niższych cen ropy naftowej LOTOS Petrobaltic uplasował na rynku większy wolumen wydobytej ropy naftowej i gazu ziemnego, zwłaszcza ze złóż wchodzących w skład tzw. pakietu Heimdal.
Oczyszczona EBITDA najwyższa w historii sieci stacji LOTOSU
Na koniec 2014 r. w sieci LOTOS działało 441 stacji paliw. W 4 kw. 2014 r. kontynuowano standaryzację sieci i ujednolicenie wizerunku marki LOTOS. W 2014 r. zakończono proces wygaszania dystrybucji paliw na stacjach patronackich (DODO) na rzecz bardziej efektywnego modelu współpracy opartego o franczyzę. W całym 2014 r. obszar detalicznym wypracował rekordowy oczyszczony wynik EBITDA w wysokości 95 mln zł. Dla porównania w 2013 r. były to 44 mln zł.  
Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.