WARSZAWA: 21:08 | LONDYN 19:08 | NEW YORK 14:08 | TOKIO 04:08

Minister Maria Wasiak podczas TEN-T Days 2015

Dodano: 23 cze 2015, 9:44

Wdrażanie nowej sieci TEN-T w celu wykorzystania zrównoważonego rozwoju terytorialnego i gospodarczego, a także kwestie związane z infrastrukturą kolejową oraz transportem drogowym to główne tematy podejmowane podczas rozmów minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak w ramach konferencji TEN-T Days 2015, która odbywa się w dniach 22 – 23 czerwca 2015 r. w Rydze na Łotwie.
„Dzięki zrealizowanym inwestycjom współfinansowanym ze środków unijnych nastąpiło zwiększenie spójności terytorialnej krajów Unii Europejskiej oraz poprawa dostępności jej obszarów peryferyjnych. Sukcesywnie zwiększa się poziom bezpieczeństwa. Widocznym efektem jest także wzrost wymiany towarowej, mobilności mieszkańców oraz zwiększona dostępność usług transportowych”– powiedziała minister Maria Wasiak.
Jak dodała, pomimo dużego wzrostu nakładów na rozwój infrastruktury transportowej nadal nie jest ona w pełni zintegrowana w ramach całej UE. Wskazuje na to m.in. dokument “Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
Przed wspólną polityką transportową stoją kolejne wyzwania: ograniczanie kosztów i czasu transportu, przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej, potrzeba większego wykorzystania bardziej czystych ekologicznie środków transportu i związany z tym rozwój multimodalności.
„Pełne wdrożenie tych celów może zostać zrealizowane jedynie w przypadku zapewnienia spójności infrastruktury transportowej, przez uzupełnianie brakujących elementów i usuwanie wąskich gardeł, które nadal występują na sieci TEN-T” – dodała minister infrastruktury i rozwoju.
Minister Wasiak podkreśliła, że istotne znaczenie dla gospodarki europejskiej ma nowy „Jedwabny Szlak” (strategia Pas i Szlak), który może stać się atrakcyjną komplementarną drogą dla morskich przewozów między Europą i Azją.
Odnosząc się do kwestii otoczenia prawnego dla użytkowników europejskich sieci transportowych minister Wasiak wskazała:
„Powinniśmy dążyć do stworzenia godnych warunków pracy w sektorze transportu, we wszystkich jego gałęziach, mając jednocześnie na uwadze poszanowanie czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej oraz uwzględniając obiektywne różnice w rozwoju gospodarczym, systemach podatkowych, a także prawie pracy i systemach opieki społecznej w państwach członkowskich.”
Podczas konferencji TEN-T Days ministrowie z Polski, Finlandii, Estonii, Litwy i Łotwy podpisali deklarację dotyczącą realizacji Rail Baltica. Jest ona wyrazem politycznego poparcia dla realizacji inwestycji kolejowych na linii Rail Baltica.
Minister Wasiak spotkała się także z komisarz do spraw transportowych Violetą Bulc. Rozmowy dotyczyły pilotażowego projektu w zakresie systemu poboru opłat oraz pakietu drogowego 2016. Pakiet ten ma składać się z trzech komponentów, w ramach których uregulowane mają zostać zagadnienia dotyczące zmian przepisów unijnych regulujących opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej, zmian w przepisach socjalnych regulujących transport drogowy oraz dostępu do rynku transportu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Jak powiedziała minister Wasiak, Polska chciałaby aktywnie włączyć się w proces konsultacji pakietu. Rozmowy z komisarz V. Bulc koncentrowały się również wokół tematu IV pakietu kolejowego, płacy minimalnej w Niemczech oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podczas rozmowy polskiej minister infrastruktury i rozwoju z ministrem spraw gospodarczych i infrastruktury Estonii, Kristen Michalem oraz ministrem transportu Łotwy Anrijs Matiss, poruszono kwestie dotyczące inwestycji na szlaku kolejowym Rail Baltica oraz kwestie socjalne w transporcie w kontekście działań legislacyjnych podejmowanych przez Francję, Niemcy czy Norwegię.
„Wysoki udział państw UE w obrotach handlowych Polski i państw bałtyckich, w połączeniu z ich wysokim tempem wzrostu gospodarczego, stwarza korzystne warunki do wzrostu przewozów kolejowych pomiędzy naszymi krajami i przemawia za celowością realizacji inwestycji na szlaku kolejowym w ramach korytarza „Morze Północne – Bałtyk”” – wskazała minister Wasiak.
Polska i kraje bałtyckie, w tym Estonia, współpracują również w związku z problemami przewoźników wynikających z protekcjonistycznych działań w niektórych krajach UE.
” Dyskusja na forum UE na temat wymiaru socjalnego transportu, angażująca państwa członkowskie, jak i poszczególne instytucje UE, świadczy o dużej istocie tego zagadnienia dla obecnego i przyszłego funkcjonowania europejskiego sektora transportowego” – podkreśliła Maria Wasiak.
Tent_days_MMW\
MIiR