WARSZAWA: 23:21 | LONDYN 21:21 | NEW YORK 16:21 | TOKIO 06:21

Oświadczenie Zarządu ZMPSiŚ SA

Dodano: 19 cze 2015, 21:15

W dniu 18.06.2015 r. w godzinach porannych na stronie PAP pojawiła się informacja nt. wyników kontroli NIK w polskich portach oparta na Informacji o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” (nr KIN-4101-003-00/2014, nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN), którą to Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swoich stronach internetowych w tymże dniu o godz. 13.07.
Zarząd Spółki oświadcza, że podobnie jak Rada Nadzorcza Spółki do tego momentu posiadał do wiadomości jedynie Wystąpienie Pokontrolne NIK (nr LSZ-4101-007-01/2014, P/14/031) z dnia 29.08.2014, w którym to mimo pewnych nieprawidłowości (w tym dotyczących robót czerpalnych), NIK ocenia pozytywnie gospodarkę finansową i inwestycyjną Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2012-2014. Ani w toku kontroli, ani w wystąpieniu tym nie było żadnej informacji, iż kontrolujący ustalili fakty lub jakiekolwiek okoliczności które miałyby uzasadniać podejrzenie korupcji.
Zarząd Spółki wyraża głębokie zdziwienie i zaniepokojenie faktem iż takie przypuszczenia przywołano we wspomnianej Informacji o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” opartej przecież na Wystąpieniu Pokontrolnym NIK i upublicznionej dopiero wczoraj po informacji PAP na ten temat. Pragniemy poinformować, iż dołożymy wszelkich starań w celu jak najszybszego wyjaśnienia powyższej sytuacji.
Gwoli wyjaśnienia Zarząd Spółki oświadcza, że procedura przetargowa oparta na Prawie Zamówień Publicznych, dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska Promowego nr 1”, została przeprowadzona zgodnie z przyjętymi procedurami w Spółce. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania, w wyniku której Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej stwierdził brak naruszeń.
Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia zajmowała się Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Zarządu nr 5 z dnia 10.04.2012 r. Komisja Przetargowa nie zgłaszała Zarządowi nieprawidłowości. Zarząd Spółki w oparciu o rekomendację Komisji Przetargowej według swojej najlepszej wiedzy wybrał najkorzystniejszą i najtańszą ofertę. Zarząd po wyborze wykonawcy i uzyskaniu informacji o błędzie popełnionym przez projektanta w wyliczeniu kubatury robót czerpalnych, zlecił przeprowadzenie doraźnego wyjaśniającego sprawę audytu wewnętrznego w Spółce, jak i podjął działania wobec projektanta służące możliwości dochodzenia od niego roszczeń z tytułu ewentualnego wzrostu kosztów inwestycji.
Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz biorąc pod uwagę opinię niezależnego Inżyniera Kontraktu podjęto szereg decyzji celem zrealizowania całości zadania w jak najbardziej optymalny sposób. Pomimo wystąpienia robót dodatkowych, związanych z robotami czerpalnymi będąca obecnie na ukończeniu inwestycja zostanie wykonana w najkorzystniejszej cenie, biorąc pod uwagę oferty innych wykonawców uczestniczących w pierwotnym postępowaniu przetargowym oraz poniżej pierwotnego kosztorysu inwestorskiego.
Mamy nadzieję, iż obecnie zgłaszane przez NIK daleko bardziej idące niż w znanym Spółce wystąpieniu pokontrolnym NIK z sierpnia 2014 roku przypuszczenia odnośnie niepra-widłowości w przetargu na Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu zostaną szybko wyjaśnione, i nie przesłonią pozytywnej opinii NIK wobec całokształtu działalności Spółki w badanym okresie. Pragniemy podkreślić, iż Spółka jest jednym z największych inwestorów w regionie czyniąc wiele działań sprzyjających poprawie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu. Docenieniem tych działań są chociażby liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez Spółkę ostatnimi laty.
Zarząd informuje przy tym, że wystąpi do Wykonawcy Robót o podanie, czy jakiekolwiek okoliczności lub zdarzenia uzasadniające podejrzenie korupcji stwierdzono po stronie Wykonawcy Robót.

Wystąpienie Pokontrolne NIK (nr LSZ-4101-007-01/2014, P/14/031) z dnia 29.08.2014 oraz Informacja NIK o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” (nr KIN-4101-003-00/2014, nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN) znajdują się na stronie Najwyższej Izby Kontroli.
logowyroznijacy