WARSZAWA: 08:33 | LONDYN 06:33 | NEW YORK 01:33 | TOKIO 15:33

Polsko-rosyjskie rozmowy o Zalewie Wiślanym

Dodano: 15 gru 2016, 9:20

Polska i Federacja Rosyjska ściśle współpracują w zakresie rybołówstwa na Zalewie Wiślanym. W ramach umowy cykliczne spotkania odbywa polsko-rosyjska Komisja Mieszana, gdzie prowadzi rozmowy o stanie zasobów ryb i sposobach zarządzania nimi
Ochrona bioróżnorodności akwenu
6 i 7 grudnia 2016 r. odbyła się XVI już sesja polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej do spraw gospodarki rybnej Zalewu Wiślanego. Posiedzenie poprzedziły spotkania grup roboczych, których celem była ocena stanu żywych zasobów ryb oraz możliwości ich odbudowy. Ważnym tematem była między innymi kontynuacja prac nad odtworzeniem populacji jesiotra ostronosego w wodach rzek Wisły, Pregoły i Niemna.
Zasoby leszcza i sandacza pod kontrolą
Obie strony wypracowały sposób zarządzania zasobami leszcza i sandacza na Zalewie Wiślanym na rok 2017. Na polskiej części akwenu jako maksymalną ilość sprzętu połowowego ustalono maksymalnie 6 tys. sztuk wontonów (GNS) – o długości jednej sieci 30-40 metrów bieżących. Natomiast strona rosyjska podtrzymała dotychczasowy sposób zarządzania zasobami, czyli poprzez ustalanie ogólnych kwot połowowych danych gatunków ryb możliwych do odłowienia w 2017 roku. W przypadku leszcza będzie to 290 ton, a sandacza – 150 ton.
Przyszłość węgorza w rękach Komisji Europejskiej
Ponadto strony rozmawiały o wspólnym dokumencie pt. „Transgraniczny plan gospodarowania zasobami węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w polsko-rosyjskiej strefie dorzecza Pregoły i Zalewu Wiślanego”. Obecnie oczekuje on na akceptację Komisji Europejskiej, która prawdopodobnie nastąpi w marcu 2017 r. Strona polska podkreśliła, że głównym warunkiem przyjęcia dokumentu jest pozytywna ocena naukowa, przeprowadzona przez ICES.

***
Rozmowy odbywają się w ramach umowy o wzajemnych stosunkach i współpracy w dziedzinie gospodarki rybnej pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polski a rządem Federacji Rosyjskiej, zawartej 5 lipca 1995 r. W oparciu o nią powstała polsko-rosyjska Komisja Mieszana do spraw rybołówstwa na Zalewie Wiślanym.

Posiedzenie XVI. sesji miało miejsce w siedzibie Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego. Spotkanie prowadził Janusz Wrona – dyrektor Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ. Uczestnikami byli przedstawiciele obu stron z instytutów badawczych i administracji rybackiej.
polskorosyjskie1
polskorosyjskie2
Biuro Prasowe MGMiŻŚ