WARSZAWA: 03:42 | LONDYN 01:42 | NEW YORK 20:42 | TOKIO 10:42

Pomorskie przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk

Dodano: 27 lut 2015, 8:13

Województwo pomorskie objęło przewodnictwo w Euroregionie Bałtyk. Podczas posiedzenia Zarządu Euroregionu w Elblągu wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski przejął prezydencję z rąk burmistrza Kłajpedy – Vyatutasa Grubliauskasa.

Plan prac na lata 2015-2016 przewiduje zwiększenie działań promocyjnych, wymianę informacji i współpracy na szczeblu lokalnym i unijnym, zwłaszcza z uwagi na polską prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Ważne też będą też działania lobbingowe, a także prace i projekty zbieżne z politykami i strategicznymi dokumentami UE (Strategia UE dla RMB, Horyzont 2020, Erasmus+).

– Podczas pomorskiej kadencji jeszcze bardziej wspierana będzie współpraca młodzieży, gospodarcza (klastry, innowacje, umiędzynarodowienie MŚP) i ochrona wody – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. – Ważne działania podejmowane będą także w ramach ustanowionej pod koniec 2014 r. Grupy Zadaniowej ułatwiającej przygotowanie i rozwój przyszłych projektów w Programie Południowy Bałtyk, a także innych programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Euroregion przewiduje także dalszy rozwój współpracy w ramach sieci bałtyckich m.in. z BSSSC, Związkiem Miast Bałtyckich, BDF czy Radą Państw Morza Bałtyckiego.

Euroregion Bałtyk (ERB) to zinstytucjonalizowana forma współpracy transgranicznej w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, obejmująca osiem regionów z Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej. Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu.

– Z biegiem lat Euroregion Bałtyk stał się ważną platformą polityczną, która prowadzi efektywną działalność lobbingową w instytucjach unijnych oraz na poziomie krajowym i regionalnym – mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski. – W rezultacie podejmowanych działań ERB przyjął szereg rezolucji i wspólnych stanowisk dotyczących istotnych kwestii takich jak: europejska polityka spójności, polityka morska, ochrona środowiska czy infrastruktura transportowa. Co więcej, Euroregion brał również bardzo aktywny udział w przygotowywaniu Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz UE 2020, a teraz aktywnie uczestniczy w ich wdrażaniu. Euroregion Bałtyk był też jednym z głównych inicjatorów powołania nowego programu współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk, którego pierwsza edycja trwała w latach 2007-2013 – dodaje wicemarszałek Byczkowski.

Idea utworzenia Euroregionu Bałtyk rozwijała się od połowy lat 90. XX wieku wśród lokalnych polityków i przedsiębiorców południowo-wschodniej Szwecji i północno-wschodniej Polski. Prace organizacyjne rozpoczęto w czasie międzynarodowej konferencji, odbywającej się w dniach 28 lutego – 1 marca 1997 r. w Malborku, na której powołany został Komitet Organizacyjny. Wkrótce powołano Stowarzyszenie Gmin RP Euroregionu Bałtyk (zebranie założycielskie odbyło się 17 listopada 1997 r.) co ułatwiło zorganizowanie międzynarodowej struktury przyszłego Euroregionu. Ostatecznie, po wielu konsultacjach, 22 lutego 1998 r. w Malborku podpisano Umowę o Utworzeniu Euroregionu Bałtyk, którą sygnowali reprezentanci regionów z Danii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji i Szwecji.
Transgraniczna aktywność Euroregionu znalazła uznanie na poziomie rządowym – w latach 1999–2006 ERB powierzono zarządzanie Funduszem Małych Projektów w ramach Phare Credo i Phare CBC – zrealizowano ponad 216 projektów, partnerzy z 10 krajów (projekty m.in. MŚP, wymiana młodzieży, imprezy kulturalne i sportowe).

Inne projekty realizowane w latach 2002-2005 Seagull DevERB, 2005-2007 Seagull II, 2008 r. Yc3 – Youth Cooperation and Communication (Transgraniczna Współpraca i Komunikacja Młodzieży) – platforma współpracy i wymiany poglądów; 2010 r. – 2011 partner projektu Capacity Building Project – pomoc dla potencjalnych beneficjentów Programu Południowy Bałtyk w realizacji projektów trans granicznych, MOMENT – Modern Water Management – zmniejszenie zanieczyszczenia i lepsze zarządzanie wodą Bałtyku, Partnerstwa Użytkowników Wód; MOMENT UP – rozszerzenie zakresu pierwotnego projektu, promocja idei zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi na terenie FR; DISKE – Rozwój Systemów Innowacyjnych poprzez Wymianę Wiedzy; intensyfikowanie trans-granicznych związków pomiędzy firmami MSP/ promocja modelu „triple helix”; LED poprawa wydajności energetycznej, oświetlenia w miejscach publicznych.

Od 2013 realizowany jest projekt SYPERB – wykorzystanie ankiety LUPP jako narzędzia do poprawy życia codziennego młodych ludzi oraz ustanowienie międzynarodowej wymiany pomiędzy młodymi ludźmi, uczelniami, urzędnikami państwowymi oraz politykami z Regionu Morza Bałtyckiego.

Bieżąca współpraca w Euroregionie Bałtyk koordynowana jest przez Stały Międzynarodowy Sekretariat zlokalizowany w Olsztynie oraz sekretariaty regionalne. Pomorski sekretariat m.in. koordynuje projekty, w których biorą udział partnerzy z regionu, pomaga w szukaniu potencjalnych partnerów do projektów wśród regionów uczestniczących we współpracy, wspiera pomorską młodzież w nawiązywaniu kontaktów trans granicznych. W październiku 2014 w Gdańsku zorganizowano V Forum Interesariuszy ERB, w którym uczestniczyło ok. 150 osób, w tym duża grupa studentów z Uniwersytetu Gdańskiego. Prezentacje w sesji plenarnej dot strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, przygotowań do polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, informacji o projekcie SB Professionals. Dodatkowo odbyły się 3 warsztaty – dot. Mobilności zawodowej, umiędzynarodowienia szkół wyższych i współpracy młodzieży w regionie Morza Bałtyckiego.
Więcej informacji dostępnych na stronie: http://www.eurobalt.org/
oraz w sekretariacie w Gdańsku:
Małgorzata Pisarewicz
rzecznik prasowy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
tel. 58 32 68 536, fax 58 32 68 535
tel.kom. 502 757 461