WARSZAWA: 00:35 | LONDYN 22:35 | NEW YORK 17:35 | TOKIO 07:35

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i wiceprezesa Polskiego Rejestru Statków

Dodano: 03 mar 2016, 10:29

OGŁOSZENIE RADY NADZORCZEJ
Polskiego Rejestru Statków Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r., w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.2003.55.476 z późn. zm.) Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku z upływającą kadencją Członków Zarządu ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.
oraz
Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.
Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. ustala następujące zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego:
1. Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych, niepodpisanych kopertach z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.” lub „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Polskiego Rejestru Statków S.A.” można składać osobiście w siedzibie Spółki w Gdańsku, Al. Gen. Józefa Hallera 126, w godzinach od 9.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 14.00 lub wysłać pocztą kurierską lub listem poleconym na podany powyżej adres.
2. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą kurierską lub listem poleconym na wskazany powyżej adres, decyduje data doręczenia zgłoszenia do Spółki.
3. Kandydaci na stanowiska będące przedmiotem postępowań kwalifikacyjnych, powinni spełniać następujące warunki:
a) ukończenie studiów wyższych,
b) posiadanie co najmniej 5 letniego stażu pracy,
c) biegła znajomość języka angielskiego,
d) korzystanie z pełni praw publicznych,
e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
f) posiadanie aktualnego zaświadczenia o niekaralności,
g) niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych.
Dodatkowymi atutami będą:
a) ukończenie studiów wyższych: technicznych, ekonomicznych lub prawniczych,
b) doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
c) doświadczenie w sektorze, w którym działa Spółka,
d) udokumentowana znajomość innych języków obcych,
e) doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub z partnerami zagranicznymi.
4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
a) list motywacyjny wskazujący stanowisko, na jakie osoba kandyduje, zawierający między innymi:
adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej,
wyrażenie zgody na kandydowanie,
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego oraz jego udokumentowania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015. 2135). Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości”,
wyrażenie zgody na poddanie się procedurze uzyskania dostępu do informacji niejawnych,
b) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata w oryginałach lub odpisach (w tym między innymi dyplom ukończenia studiów wyższych, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydatów). Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;
d) oświadczenie o:
ukończeniu studiów wyższych,
co najmniej 5 letnim stażu pracy,
korzystaniu z pełni praw publicznych,
posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
tym, że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne lub karnoskarbowe, zarówno przygotowawcze, jak i sądowe, jak również jakiekolwiek postępowanie w przedmiocie ograniczenia lub zakazu zajmowania stanowisk w organach spółek prawa handlowego;
e) kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinien dołączyć do zgłoszenia informację o złożeniu Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013. 1388).
5. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie „Koncepcji rozwoju Spółki” w oparciu o ogólnodostępne dane (objętość pracy nie powinna przekraczać 22 stron standardowego maszynopisu).
6. W zgłoszeniu lub w toku postępowania kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty dotyczące jego kwalifikacji zawodowych i umiejętności (referencje, certyfikaty, dyplomy ukończenia studiów podyplomowych, kursów językowych).
7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 22 marca 2016 r.
8. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające powyższych wymogów, niezgodne z treścią zapisów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Osoby, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomione pisemnie o tym fakcie, a złożone dokumenty zostaną im zwrócone.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne przeprowadzone będą w siedzibie Spółki w terminie od 15 kwietnia 2016 r. Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w pisemnym zaproszeniu przesłanym kandydatowi na wskazany przez niego adres do korespondencji.
10. Przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych i oceny będą następujące zagadnienia:
a) wiedza o zakresie działalności Polskiego Rejestru Statków S.A. oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
g) wiedza w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa oraz audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa,
h) znajomość podstaw prawa pracy i umiejętność prowadzenia dialogu społecznego,
i) analiza rynku i konkurencji,
j) proponowana przez kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu koncepcja rozwoju Spółki.
Rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona w języku angielskim.
11. W przypadku zgłoszenia kandydatury przez pełniącego dotychczas funkcję Prezesa/ Członka Zarządu Spółki, przedmiotem postępowania będzie również ocena działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego stanowiska.
12. Następujące informacje o Polskim Rejestrze Statków S.A.:
aktualny pełen wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
aktualny tekst jednolity Statutu Spółki,
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014,
Sprawozdanie F-01 za rok 2015,
dostępne będą dla kandydatów w okresie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 21 marca 2016 r. w dni robocze, w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A., w sekretariacie Zarządu Spółki, w godzinach od 9.00 do 14.00. Dodatkowe informacje o Spółce można znaleźć na stronie internetowej www.prs.pl.
13. Nie zgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym terminie uznane będzie za rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
14. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej.
15. Rada Nadzorcza Polskiego Rejestru Statków S.A. zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, w każdym czasie, bez podawania przyczyn.
Źródło PRS