WARSZAWA: 14:08 | LONDYN 12:08 | NEW YORK 07:08 | TOKIO 21:08

Prezydent podpisał ustawę o aktywizacji przemysłu stoczniowego

Dodano: 01 sie 2016, 8:56

Prezydent RP podpisał dziś ustawę aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, którą przygotowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
6 lipca ustawę przyjął Sejm RP. Tworzy ona ramy prawne, organizacyjne i finansowe, które pozwolą aktywizować przemysł okrętowy i produkcję komplementarną w naszym kraju.
Ustawa przewiduje m.in. zwolnienia w zakresie podatku VAT. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych CIT stocznie będą miały możliwość wyboru między podatkiem CIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji wysokości 1 proc. Przedsiębiorca będzie musiał tylko złożyć stosowne oświadczenie, i taka forma będzie go obowiązywała 3 lata. Obszary, na których prowadzona będzie produkcja okrętowa, będą mogły być objęte statusem specjalnych stref ekonomicznych. Te wszystkie rozwiązania dedykowane będą producentom gotowych statków.
Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017r.
Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w szczegółach
Proponowane rozwiązania mają się przełożyć na rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce, w tym na rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Mają także zapewnić konkurencyjne zasady funkcjonowania krajowego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej.
Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych powinna ponadto wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, które po likwidacji stoczni produkcyjnych pozostały bez pracy i korzystają ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakłada, że wejście ustawy w życie pozwoli na utworzenie ok. 3 tysięcy miejsc pracy.
Narzędziami, które mają umożliwić osiągnięcie powyższych celów, są przewidziane w ustawie dla przedsiębiorców udogodnienia w sferze:
1) prawa podatkowego (wprowadzenie zryczałtowanego podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku oraz szersze zastosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
2) funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna) oraz
3) dostępu do środków z Unii Europejskiej (kredyt technologiczny oraz premia technologiczna dla przedsiębiorców z branży produkcji okrętowej).
Zgodnie z art. 3 ustawy, przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.
Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.
Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdzać ma, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:
1) dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku,
2) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku – w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.
W przypadku nieuzyskania certyfikatu, przychód należny podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku.
W świetle art. 5 ustawy, podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem będzie przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Za dzień powstania przychodu należnego uważać się ma dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania płatności w całości.
Przychodu należnego przedsiębiorcy okrętowego nie będzie się łączyć z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.
Zgodnie z art. 6 ustawy, zryczałtowany podatek wyniesie 1% podstawy opodatkowania.
Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem nastąpi przez złożenie organowi podatkowemu przez przedsiębiorcę okrętowego oświadczenia o wyborze takiego opodatkowania.
Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wyniesie 3 kolejne lata podatkowe (art. 8 ustawy). W okresie opodatkowania nie będzie możliwa zmiana formy opodatkowania.
W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania, ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem będzie mógł nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę działalność.
Na podstawie art. 9 ustawy, przedsiębiorca okrętowy opodatkowany zryczałtowanym podatkiem ustalać ma wysokość przychodu należnego na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zgodnie z art. 13 ustawy, przedsiębiorca okrętowy będzie obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego i wpłacać go, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Wart. 18 ustawy zaproponowano wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Celem zmiany jest przede wszystkim umożliwienie:
– objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność podmiotów innych niż Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jeśli w wyniku inwestycji będzie tam prowadzona działalność w zakresie budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych,
– zwiększenia obszaru strefy na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w przypadku gdy ma to na celu rozwój budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych.
W art. 20 ustawy przewidziano zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rozszerzając katalog jednostek pływających, dla budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0%.
W art. 21 ustawy zmieniono ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, dodając do niej nowy art. 12a. Na jego podstawie Rada Ministrów, mając na względzie prawo Unii Europejskiej, będzie mogła określić w drodze rozporządzenia warunki udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa okrętowego.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ
Szczeci_stocznia_m
Fot. Wojciech Sobecki

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-03-23

1 EUR - 4,6817 1 USD - 4,3011
1 CHF - 4,6970 1 GBP - 5,2966

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin