WARSZAWA: 00:18 | LONDYN 22:18 | NEW YORK 17:18 | TOKIO 07:18

Projekt EFRA – kamień węgielny wmurowany

Dodano: 07 paź 2015, 21:26

Grupa LOTOS S.A. symbolicznym aktem wmurowania kamienia węgielnego na terenie rafinerii w Gdańsku rozpoczęła budowę kompleksu instalacji pogłębionego przerobu ropy naftowej składających się na Projekt EFRA. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych – donosi Biuro Komunikacji Grupy Lotos. Dzięki jej realizacji Grupa zwiększy głębokość przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększenie marży na przerobie każdej baryłki surowca o ok. 2 USD/bbl (USD na baryłkę). Zgodnie z założeniami dzięki instalacjom produkcyjnym Projektu EFRA rafineria w Gdańsku wyprodukuje rocznie do 900 tys. ton dodatkowych paliw. Prace inwestycyjne mają zakończyć się w 2018 roku.

Roboty budowlane rozpoczynają się od prac ziemnych związanych z przygotowaniem terenu i miejsc fundamentowania (proces tzw. palowania) pod przyszłe budynki, budowle, konstrukcje i instalacje produkcyjne. Pierwsze kluczowe instalacje Projektu EFRA zaczną powstawać już w drugim kwartale 2016 roku. Najważniejsze obiekty, które złożą się na nowy ciąg technologiczny to instalacje: Opóźnionego Koksowania (DCU), Produkcji Wodoru (HGU), Hydroodsiarczania Benzyny z Koksowania (CNHT), mycia LPG (LPGTU), logistyki i magazynowania koksu (CS-LF) oraz Destylacji Hydrowaxu (HVDU). Powstający zespół nowoczesnych, powiązanych ze sobą instalacji pozwoli rafinerii przerabiać ropę naftową tak, aby uzyskiwać z niej wyłącznie produkty oferujące atrakcyjne marże. W ten sposób LOTOS w pełni zagospodaruje tak zwaną ciężką pozostałość, czyli tę frakcję ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Po zakończeniu prac inwestycyjnych i uruchomieniu nowych instalacji, z tony ciężkiej pozostałości powstanie ok. 700 kg paliw oraz 300 kg koksu a rafineria LOTOSU nie będzie musiała produkować ciężkiego oleju opałowego.
– Głównym zadaniem, jakie realizuje Ministerstwo Skarbu Państwa, jest wsparcie budowania wartości nadzorowanych podmiotów. Właśnie dlatego zaangażowaliśmy w ubiegłym roku 530 mln zł w finansowanie Projektu EFRA. LOTOS, jedna z najważniejszych spółek dla bezpieczeństwa i rozwoju państwa, zachęcił nas do tego pokazując wymierne korzyści ekonomiczne, płynące z zainwestowania w ten projekt 2,3 mld zł. Dziś uczestniczę w kolejnym kroku tego procesu, którego wymierne efekty będziemy mogli ocenić po zakończeniu prac już za 3 lata – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.
– Projekt EFRA jest kontynuacją procesu technologicznego unowocześniania rafinerii i naturalnym dopełnieniem konfiguracji przerobu ropy naftowej powstałej w ramach inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki realizacji Projektu EFRA przeniesiemy rafinerię LOTOSU w Gdańsku na najwyższy poziom efektywnej rafinacji – podkreślił Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Nowe instalacje, zintegrowane z działającym w rafinerii ciągiem technologicznym przerobu ropy naftowej, umożliwią dostarczenie na rynek dodatkowych ilości, poszukiwanych produktów.
Obecnie zgodnie z planem, instalacje Projektu EFRA są w fazie projektowania. W spotkaniach z włoskimi projektantami (instalacje kompleksu koksowania) uczestniczą pracownicy pionów inwestycji Grupy LOTOS S.A. i LOTOS Asfalt (spółka należąca do Grupy Kapitałowej LOTOS) oraz pionu techniki Grupy LOTOS S.A. Celem tych spotkań jest przekazanie włoskim specjalistom założeń projektowych i doprecyzowanie wymagań technicznych stawianych przez LOTOS. Istotną sprawą jest takie zaplanowanie i prowadzenie późniejszych prac inwestycyjnych, które potrwają ponad dwa lata, aby nie kolidowały w najmniejszym stopniu z normalną pracą rafinerii. 
Zapewnione finansowanie projektu
Pod koniec czerwca br. Grupa LOTOS uzyskała finansowanie dla projektu. Wartość całej inwestycji oszacowano na ok. 2,3 mld złotych. W celu częściowego sfinansowania projektu Grupa LOTOS S.A. przeprowadziła z sukcesem pod koniec 2014 roku emisję akcji na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, dzięki czemu pozyskała blisko 1 mld złotych. Skarb Państwa objął 53% emisji, zawierając z Grupą LOTOS umowę wsparcia i angażując kwotę 530 mln złotych w realizację Projektu EFRA. Poza środkami z emisji program inwestycyjny sfinansowany będzie ze środków z kredytów i pożyczek oraz kapitału własnego grupy kapitałowej. Dla realizacji Projektu EFRA osiem instytucji finansowych – sześć banków oraz spółki PZU SA i PZU Życie SA, udzieliło spółce LOTOS Asfalt kredytu inwestycyjnego w wysokości 432 mln USD oraz kredytu obrotowego w kwocie do 300 mln złotych. Pozostała część nakładów na inwestycję sfinansowana będzie środkami własnymi koncernu. Kredyt został udzielony w formule „project finance” na okres do grudnia 2024 roku. Grupa LOTOS, negocjując z bankami finansowanie Projektu EFRA, wykazała, że jest to inwestycja zapewniająca wysoką rentowność, a dzięki temu gwarantująca bezpieczeństwo terminowej spłaty przyszłych zobowiązań.
Kontraktacja głównych instalacji
Dla Grupy LOTOS S.A. kluczowym elementem powodzenia fazy realizacyjnej był wybór właściwego i renomowanego wykonawcy. Dlatego w efekcie analizy potencjalnych partnerów spółka LOTOS Asfalt zdecydowała o podpisaniu kontraktu na projektowanie, dostawy urządzeń i materiałów oraz budowę i przekazanie do rozruchu trzech najważniejszych instalacji w tym projekcie z włoską firmą KT – Kinetics Technology S.p.A. Wartość umowy z firmą KT opiewa na kwotę 1,26 mld PLN. Zgodnie z podpisaną umową, firma KT jest zobowiązana do wybudowania i przekazania do rozruchu objętych umową instalacji w terminie 32 miesięcy. Spółka LOTOS Asfalt zdecydowała o wyborze renomowanego wykonawcy dla Projektu EFRA, aby uzyskać pełną gwarancję nie tylko planowego wykonania inwestycji, ale i uzyskania jej właściwych parametrów. Dodatkowo Grupa LOTOS podpisała z niemiecką Linde AG, Engineering Division umowę na budowę instalacji wytwórni tlenu, który zostanie wykorzystany do zwiększenia efektywności procesu odsiarczania półproduktów gotowych paliw wytwarzanych w ramach Projektu EFRA.
Gwarancja sprzedaży produktów z EFRY
Realizacja nowych instalacji w rafinerii oznacza konieczność zabezpieczenia w przyszłości zbytu dla wytwarzanych produktów, w szczególności dla nowego produktu jakim będzie koks naftowy. Dlatego spółka LOTOS Asfalt podpisała w lecie br. umowę sprzedaży koksu z holenderską spółką Oxbow Energy Solutions B.V. Zagraniczny partner będzie kupował koks wyprodukowany przez instalację opóźnionego koksowania DCU, która jest głównym elementem ciągu technologicznego Projektu EFRA. Umowa z holenderskim partnerem gwarantuje spółce LOTOS Asfalt zbyt na całość produkowanego koksu.
Efektywność przerobu ropy
Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają obecny ciąg technologiczny przerobu ropy naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i docelowo umożliwią zastąpienie produkcji niskomarżowych produktów większą ilością paliw silnikowych. Po zrealizowaniu Projektu EFRA rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność w zakresie optymalizowania produkcji, co pozwoli zachować konkurencyjność, również w przypadku negatywnych zmian cen na rynku surowców i produktów naftowych.
Lotos_EFRA