WARSZAWA: 00:09 | LONDYN 22:09 | NEW YORK 17:09 | TOKIO 07:09

Projekty Akademii Morskiej w Szczecinie z dofinansowaniem w Baltic Sea Region 2014-2020

Dodano: 12 sty 2016, 20:39

Dwa projekty szczecińskiej uczelni morskiej zdobyły dofinansowanie w pierwszym konkursie programu Interrreg Baltic Sea Region 2014-2020. Oba złożono w priorytecie III – Transport.
W pierwszym naborze do realizacji zakwalifikowano 35 z 78 złożonych projektów. Na wybrane projekty alokowano 91 mln euro, czyli ok. 38% całego budżetu programu. Są to: EnviSuM z Wydziału Mechanicznego oraz GoLNG z Wydziału Nawigacyjnego.

EnviSuM, czyli niska emisja siarki w paliwach żeglugowych

Celem projektu jest opracowanie sposobu mierzenia i oceny wpływu emisji siarki ze statków na środowisko i jakość powietrza w regionie Morza Bałtyckiego. Wyniki mają dostarczyć nowych informacji na temat sposobu dalszej poprawy stanu powietrza w jak najbardziej opłacalny i ekonomiczny sposób. Związane jest to z wprowadzoną tzw. dyrektywą siarkową, która zakłada zmieszenie emisji siarki na obszarze Bałtyku.
W skład międzynarodowego, multidyscyplinarnego konsorcjum projektu, oprócz AM w Szczecinie, wchodzą prestiżowe uczelnie i jednostki badawcze m.in. z Finlandii (Uniwersytet w Turku, Fiński Instytut Meteorologiczny) oraz Szwecji (Uniwersytet w Goteborgu i Chalmers Technical University). Ich potencjał może być wykorzystywany także w kolejny projektach badawczo-rozwojowych.
Wartość dofinansowania na realizację projektu przez AM w Szczecinie wynosi prawie 350 000 euro. Realizacja rozpoczęła się w styczniu i potrwa do końca 2018 roku.

Go LNG, czyli rozwój technologii i promocja niebieskiego paliwa

Pomimo wprowadzenia na Morzu Bałtyckim w 2015 roku obszaru kontrolowanej emisji siarki (SECA) w dalszym ciągu wąskim gardłem utrudniającym szerszy rozwój rynku skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest niewielka jego dostępność oraz wysoka cena. Braki
w infrastrukturze zaopatrującej w LNG powodują, że popyt na to paliwo jest niewielki, co z kolei wpływa na cenę LNG. Jest ona dość wysoka, ponieważ koszty inwestycji instalacji bunkrujących przerzucane są na niewielką liczbę użytkowników końcowych. Koszty te mogą stanowić do 50% ceny tego paliwa. Obecnie na świecie pływa 50 statków zasilanych LNG, a kolejne 55 jest zakontraktowanych. Zakładany jest wzrost tej liczby do 100 w 2018 i do 1000 w 2020 roku. Pewne perturbacje może spowodować spadek ceny ropy naftowej, który powoduje zmniejszenie atrakcyjności paliwa LNG i zepchnięcie rozwiązań związanych z ochroną środowiska na dalsze miejsce.
Dlatego głównym celem projektu Go LNG jest zlikwidowanie przeszkód, które blokują rozwój technologii LNG na obszarze Morza Bałtyckiego poprzez:

zmniejszenie ceny i zwiększenie dostępności LNG

Rozwijanie popytu i dostępności w głównej mierze zależy od liczby użytkowników końcowych. Realizatorzy projektu koncentrować się będą na promocji rozwiązań LNG
i jednocześnie poszukiwaniach nowych ich odbiorców. Rosnąca liczba użytkowników wpłynie również na jednostkową cenę paliwa, ponieważ nowi użytkownicy wezmą na siebie część kosztów inwestycji.
rozwój czystych technologii
Koszt budowy statków zasilanych LNG ze względu na zaawansowane technologie jest od 20 do 25% wyższy niż dla porównywalnych jednostek zasilanych przy pomocy paliw tradycyjnych (HFO – paliwa ciężkie, MDO – olej żeglugowy typu Diesel) również z uwzględnieniem płuczki (scrubber). Celem działań w projekcie będzie upowszechnienie tych technologii na inne rodzaje transportu np. drogowego, kolejowego, co pomoże zmniejszyć koszt zastosowanych elementów poprzez zwiększenie ich produkcji.

szkolenie personelu

Należy zadbać o akceptację społeczną dla rozwiązań LNG. Ryzyko zagrożeń związanych
z wykorzystaniem LNG jako paliwa można znacząco zmniejszyć poprzez właściwe szkolenia operatorów. W ramach projektu zostanie przedstawiony program szkolenia przeznaczony dla marynarzy, personelu portowego, przedsiębiorstw transportowych itp.

zapewnienie trwałości rozwiązań LNG

Istotne jest, że technologie i infrastruktura LNG nie jest związana tylko z metanem zawartym w gazie ziemnym, wydobywanym jako paliwo kopalniane, ale z równym powodzeniem może być wykorzystane w procesie transportu, bunkrowania i spalania LBG (ang. Liquefied Bio Gas – skroplony biometan). Wytwarzanie metanu przy pomocy specjalnej obróbki materii organicznej, w tym odpadów, jest coraz bardziej popularne i w przeciwieństwie do wszystkich paliw kopalnych, których potwierdzone rezerwy skończą się w przeciągu kilkudziesięciu lat, nie jest ograniczone w czasie.
W projekcie bierze weźmie udział 14 partnerów z Litwy, Niemiec, Szwecji, Dani, Polski oraz
z Norwegii. Budżet projektu wynosi 2 700 000 euro, z czego 320 000 euro przypada na Akademię Morską w Szczecinie. Realizacja projektu planowana jest w okresie: luty 2016-marzec 2019.
Ideą projektu Go LNG jest konsolidacja wszystkich środowisk: naukowych, biznesowych oraz politycznych na rzecz rozwiązań proekologicznych i wykorzystujących czystą energię. Dlatego aktywność partnerów poza badaniami będzie koncentrowała się na organizowaniu spotkań dla tych środowisk, seminariów oraz szkoleń.

——————————————————–
Baltic Sea Region 2014-2020 jest jednym z kilkunastu programów realizowanych w Polsce w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. To program o charakterze transnarodowym – swoim obszarem obejmuje państwa wokół Bałtyku. W projektach mogą brać udział zarówno kraje UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, jak i wybrane regiony z krajów stowarzyszonych z programem (spoza UE): Norwegia, Białoruś i Rosja.
W latach 2014-2020 wspierane będą projekty dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet I (Potencjał dla innowacji) oraz II (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi). Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
Kolejny konkurs w programie Region Morza Bałtyckiego powinien zostać ogłoszony w I kwartale 2016.
PICT0009