WARSZAWA: 05:23 | LONDYN 03:23 | NEW YORK 22:23 | TOKIO 12:23

Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics wzrosły o 10,3% do 477,9 mln zł w I połowie 2018 roku

Dodano: 01 paź 2018, 22:09

Grupa Kapitałowa OT Logistics, największy operator portowy w Polsce i lider w obszarze żeglugi śródlądowej w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała 477,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I połowie roku, co oznacza wzrost o ponad 10% r/r. Grupa poniosła w tym okresie stratę netto, która jest przede wszystkim wynikiem wysokich kosztów finansowych. OT Logistics prowadzi prace nad refinansowaniem zadłużenia i może wyemitować nowe akcje, co przełoży się na obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.
„Grupa realizuje założoną strategię i – co bardzo ważne – generuje gotówkę. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 37,6 mln zł wobec 14,3 mln zł przed rokiem. Teraz naszym priorytetem są prace nad refinansowaniem i obniżeniem kosztów obsługi zadłużenia.” – mówi Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.
Od I kwartału 2018 r. Grupa Kapitałowa dokonała nowego podziału przychodów na cztery główne segmenty działalności: usług portowych, spedycji, usług kolejowych oraz żeglugi śródlądowej wraz z pozostałymi przewozami.
Przychody Grupy Kapitałowej OT Logistics wg segmentów działalności
H1 2018 r.

Spedycja 54%
żegluga śródlądowa i pozostałe przewozy 24%
usługi portowe 15%
usługi kolejowe 7%
Pozostałe 1%
W segmencie portowym pozytywnie wyróżniał się OT Port Świnoujście który zanotował istotny wzrost obsługiwanych ładunków, głównie dzięki dużemu wolumenowi przeładunków węgla i rudy. Wzrost masy obsłużonych ładunków wyniósł 43% rok do roku. Znaczący wzrost przeładunków drobnicowych (o 34%) odnotował również OT Port Gdynia, jednak na całym wyniku przeładunków zaważyły niższe wolumeny ładunków masowych, w tym agro. Chorwacki port Luka Rijeka odnotował nieco niższy poziom przeładunków niż rok wcześniej z uwagi na niepełne wykorzystanie mocy przeładunkowych, co było spowodowane m. in. koniecznością napraw i modernizacji kluczowych urządzeń do przeładunku. Łącznie w portach Grupy obsłużono o 6% więcej ładunków niż rok wcześniej.
Spółki z segmentu kolejowego Grupy Kapitałowej pełnią rolę wewnętrznego przewoźnika w ramach Grupy Kapitałowej, co pozwala zmniejszać część kosztów stałych działalności. Wzrost pracy przewozowej spółek kolejowych w pierwszym półroczu wyniósł 30% (do 505,6 mln tkm) w porównaniu do poprzedniego roku.

Podstawowe dane finansowe GK OT Logistics (w mln zł)
Dane w mln zł H1 2018 H1 2017 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 477,9 433,2 10,3%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3,1 7,2 –
EBITDA 26,3 34,1 -22,1%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 37,6 14,3 163,8%
Zysk (strata) netto -25,9 -4,3 –

Grupa realizuje obecnie plan refinansowania zadłużenia. W maju tego roku Zarząd OT Logistics ogłosił program emisji obligacji do 200 mln zł. Po zakończeniu pierwszego półrocza spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii E o wartości 10 mln zł oraz zawarła warunkowe porozumienie z obligatariuszami przekładając termin wykupu obligacji serii G o ponad rok. Jednocześnie dokonano przedterminowego wykupu części obligacji tej serii o wartości 3,6 mln zł. W sierpniu Walne Zgromadzenie wyraziło na wniosek głównego akcjonariusza, funduszu Mistral, zgodę na emisję do 2,3 mln akcji serii E. Równocześnie Spółka prowadzi rozmowy na temat refinansowania obecnego zadłużenia.
„OT Logistics zawsze regulowała swoje zobowiązania wobec wierzycieli, jednak obecna trudna sytuacja na rynku obligacji nie ułatwia nam zadania. Naszym celem jest obniżenie kosztów zadłużenia i zapewnienie środków na dalszy rozwój. Celem strategicznym jest osiągniecie pozycji lidera branży TSL w regionie” – wyjaśnia prezes Zbigniew Nowik, Prezes Zarządu OT Logistics.

Źródło: OT Logistics

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin