WARSZAWA: 00:08 | LONDYN 22:08 | NEW YORK 17:08 | TOKIO 07:08

Rada Ministrów o polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej

Dodano: 18 mar 2015, 8:40

Maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywateli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów morskich to główna idea przyjętej 17 marca 2015 r. przez Radę Ministrów Uchwały w sprawie polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), przedłożonej przez ministra infrastruktury i rozwoju. Celem strategicznym polityki morskiej jest zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej.

Dokument wskazuje dziewięć priorytetowych kierunków rozwoju polityki morskiej, którymi są: wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, zwiększenie konkurencyjności transportu morskiego, zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki morskiej opartej na wiedzy i kwalifikacjach, racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych środowiska morskiego, zrównoważone zarządzanie rybołówstwem morskim, poprawa stanu środowiska morskiego, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz usprawnienie zarządzania morskiego.

Do każdego kierunku zostały sformułowane podstawowe cele, działania na rzecz ich realizacji, jak również przewidywane efekty ich wprowadzania. Tak ujęta polityka morska ma ułatwić wszystkim zainteresowanym stronom współpracę w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki morskiej.

Jednym z priorytetów dokumentu „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” jest wzmocnienie pozycji polskich portów morskich, które są istotnym elementem infrastruktury transportowej, łączącym transport lądowy z morskim. Rozwój portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin i Świnoujście) zakłada realizację przedsięwzięć poprawiających dostęp do nich od strony morza i lądu, w tym m.in. budowę i modernizację połączeń drogowych i kolejowych. Planowany jest też rozwój funkcji intermodalnych portów będących elementami sieci TEN-T oraz zielonych korytarzy transportowych. Wszystkie te działania powinny wzmocnić pozycję polskich portów w regionie Bałtyku i transeuropejskiej sieci transportowej.

Kierunki rozwoju „Polityki morskiej RP do roku 2020” wpisują się przede wszystkim w cele „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” i „Strategii Rozwoju Transportu do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.
ministerstwo_logo