WARSZAWA: 10:03 | LONDYN 08:03 | NEW YORK 03:03 | TOKIO 17:03

Ruszył kolejny nabór w ramach „Łącząc Europę”

Dodano: 17 paź 2016, 8:26

Rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w sektorze transportu, w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Do rozdystrybuowania jest ponad 1,9 mld euro. Sporo na tzw. inteligentne rozwiązania.
Konkurs będzie trwał do 7 lutego 2017 r. – to termin ostatecznego terminu składania wniosków aplikacyjnych do KE.
7 października Komisja Europejska przyjęła uzgodnione z krajami członkowskimi: Wieloletni Program Prac oraz Roczny Program Prac w sektorze transportu na 2016 r. Określają one priorytety oraz dostępny budżet na poszczególne obszary przewidziane do finansowania ze środków CEF w obecnym konkursie.

1,5 mld euro z Programu wieloletniego

W ramach programu wieloletniego w ogłoszonym konkursie rozdysponowanych będzie 650 mln zł w ramach puli ogólnej oraz blisko 849,5 mln zł w ramach środków przesuniętych z Funduszu Spójności.
Ze środków puli ogólnej przewidziano dofinansowanie następujących priorytetów: Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (70 mln euro), Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność (80 mln euro), Jednolita Przestrzeń Powietrzna (300 mln zł), Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (120 mln euro), Autostrady morskie (40 mln euro) oraz Działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej, w tym miejskich (40 mln euro).
W ramach środków z FS przyjęte priorytety to: projekty w korytarzach sieci bazowej TEN-T (400 mln euro), projekty na innych odcinkach sieci bazowej TEN-T (80 mln euro), Interoperacyjność kolei (100 mln euro) i Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym (20 mln euro). Finansowane maja być także: Wdrożenie nowych technologii i innowacyjność (59,5 mln euro), Bezpieczna infrastruktura (10 mln euro), Jednolita Przestrzeń Powietrzna (100 mln euro), Inteligentne Systemy Transportowe dla dróg (20 mln euro), autostrady morskie (20 mln euro), Działania dotyczące infrastruktury w węzłach sieci bazowej (20 mln euro) oraz Połączenia oraz rozwój platform multimodalnych (20 mln euro).
W przypadku środków FS, w ramach tego naboru zgłaszane są projekty zidentyfikowane w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

440 mln euro w ramach Programu rocznego

W ramach tzw. rocznego programu prac przewidziano do rozdysponowania 440 mln euro. Z puli ogólnej – w sumie 190 mln euro – przewidziano na: projekty dotyczące połączeń kolejowych, drogowych oraz śródlądowych na odcinkach transgranicznych na kompleksowej i bazowej sieci TEN-T (110 mln euro), projekty zapewniające połączenie sieci TEN-T z infrastrukturą krajów sąsiadujących, w szczególności dotyczące kolejowych, drogowych oraz śródlądowych odcinków transgranicznych (40 mln euro), projekty z zakresu usług transportu towarowego (20 mln euro) oraz projekty dotyczące redukcji hałasu w odniesieniu do towarowego transportu kolejowego (20 mln euro).
W ramach środków z FS priorytetami na ten rok są: projekty kolejowe, żeglugi śródlądowej i drogowe znajdujące się na bazowej sieci TEN-T nieobjęte Załącznikiem I do Rozporządzenia nr 1316/2013 ustanawiającym CEF z uwzględnieniem połączeń śródlądowych oraz z portami morskimi i lotniskami (250 mln euro).

Zasady dofinansowania

Wszystkie propozycje projektów przed złożeniem do KE muszą uzyskać akceptację państwa członkowskiego. Programy wieloletni i roczny różnią się pomiędzy sobą zakresem wsparcia, długością trwania projektów oraz wysokością dostępnych środków.
W procedurze konkursowej organizowanej przez Komisję Europejską mogą uczestniczyć podmioty ze wszystkich państw członkowskich UE, za wyjątkiem środków przesuniętych z Funduszu Spójności – o nie mogą się ubiegać tylko państwa kohezyjne (których dochód narodowy brutto na jednego mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej).
Konkursy w ramach Programu Wieloletniego ze środków przesuniętych z Funduszu Spójności są skierowane do beneficjentów z państw kohezyjnych na określone, wcześniej zidentyfikowane projekty. Do 31 grudnia 2016 r. wybór projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach tych konkursów odbywa się z zachowaniem kopert narodowych. Później, środki, które nie zostaną skierowane na konkretne projekty, będą udostępnione wszystkim państwom kohezyjnym.
Maksymalny okres realizacji projektu wspartego w ramach programu rocznego wynosi 3 lata.

Źródło: ri-logo-default