WARSZAWA: 04:21 | LONDYN 02:21 | NEW YORK 21:21 | TOKIO 11:21

Spotkania Forum i Grupy Wysokiego Szczebla BALTFISH

Dodano: 21 kw. 2016, 9:04

Spotkania Forum i Grupy Wysokiego Szczebla BALTFISH, pod przewodnictwem Polski, odbyły się 18 i 19 kwietnia w Warszawie. Głównym tematem obrad była coraz bardziej alarmująca sytuacja obu stad dorsza bałtyckiego.
W spotkaniach uczestniczyli: reprezentanci rybaków wszystkich państw członkowskich regionu Morza Bałtyckiego, w tym przedstawiciele polskich rybaków, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele administracji oraz Komisji Europejskiej.
Dane naukowe potwierdzają bardzo niską liczebność nowych roczników dorsza, przynajmniej w polskich obszarach morskich, co może mieć negatywny wpływ na limity połowowe w nadchodzących latach. Niepokój i troska o przyszłość zasobów ryb Bałtyku były podczas obrad wyrażane przez wielu przedstawicieli krajowego środowiska rybackiego, a także organizacji pozarządowych.
BALTFISH, pod przewodnictwem Polski, przygotowuje wiele działań zmierzających do poprawy sytuacji dorsza. Obejmują one m.in. obszary i okresy zamknięte dla rybołówstwa oraz konstrukcję sieci. Proponuje się, aby odnieść te działania nie tylko do połowów ukierunkowanych dorsza, ale także, w ramach podejścia wielogatunkowego, do połowów mających pośredni wpływ na sytuację dorsza, w tym rybołówstwa pelagicznego i połowów rekreacyjnych. Propozycje te będą w najbliższym czasie przedmiotem negocjacji w ramach BALTFISH i konsultacji naukowych. Działania te są ważnym elementem całościowej strategii ochrony Bałtyku. Mają uzupełnić propozycję wzmocnienia ochrony strefy przybrzeżnej Polski, konsultowaną obecnie ze środowiskami rybackimi.
Podczas spotkania omówione zostały też kwestie obowiązku wyładunkowego, nowych propozycji Komisji Europejskiej w zakresie technik połowowych i ich powiązania z planem wielogatunkowym dla Morza Bałtyckiego. Sporo miejsca w dyskusji poświęcono koncepcjom polskiego przewodnictwa w odniesieniu do lepszej koordynacji działań państw BALTFISH w zakresie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także zwiększenia przejrzystości działań BALTISH.
Intensywne prace w tym obszarze będą kontynuowane do końca przewodnictwa Polski w BALTFISH, do 30 czerwca 2016 r., kiedy przewodnictwo przejmą Niemcy.
Warszawa_spotkania_Forum_i_Grupy_Wysokiego_Szczebla_BALTFISH1Warszawa_spotkania_Forum_i_Grupy_Wysokiego_Szczebla_BALTFISH