WARSZAWA: 19:19 | LONDYN 17:19 | NEW YORK 12:19 | TOKIO 02:19

TARCZA FINANSOWA PFR

Dodano: 07 maj 2020, 7:19

W zakresie pomocy państwa w związku ze zwalczaniem skutków panującej pandemii COVID – 19 przygotowany został także plan pomocowy zwany „Tarczą finansową”, która za pośrednictwem Grupy Polskiego Fundusz Rozwoju (dalej: PFR) ma przeznaczyć znaczne środki o wartości blisko 100 mld zł. Program dedykowany jest zarówno dla mikrofirm jak i małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Podstawowe założenie to zapewnienie w tym trudnym czasie kryzysu płynności finansowej firmom jak i ochrona rynku pracy.
W dniu 29 kwietnia 2020 r. Tarcza Finansowa doczekała się notyfikacji Komisji Europejskiej. Podkreślenia wymaga, że notyfikacja na obecnym etapie dotyczyła wyłącznie Tarczy Finansowej w zakresie Mikro, Małych oraz Średnich Przedsiębiorstw. W zakresie wsparcia dla dużych podmiotów na stronie PFR w dalszym ciągu widnieje informacja o konieczności uzyskania notyfikacji Komisji Europejskiej, a start programy planowany jest w ciągu kolejnych kilku dni.
Programy są wynikiem rządowego programu wsparcia dla przedsiębiorstw i są zainicjowane na podstawie art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, która została znowelizowana ustawą z dnia 21 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Na podstawie ww. przepisów Rada Ministrów w związku ze skutkami COVID – 19 może powierzyć PFR realizację programu rządowego udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom, także w formie bezzwrotnej.

W ramach ogólnego celu przygotowano precyzyjne programy, które postaram się krótko scharakteryzować, a więc:
1) Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm – o wartości 25 mld zł,
2) Tarcza Finansowa PFR dla Małych, Średnich Przedsiębiorstw – o wartości 50 mld zł,
3) Tarcza Płynnościowa PFR dla Dużych Firm – o wartości 10 mld zł,
4) Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – o wartości 7,5 mld zł,
5) Tarcza Kapitałowa PFR dla Dużych Firm – o wartości 7,5 mld zł.

1) Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm

Cele programu

1) Udostępnienie firmom finansowania na warunkach preferencyjnych w istotnej części bezzwrotnych – dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w związku z występowaniem COVID -19,
2) Przekazanie rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów związanych z występowaniem COVID -19,
3) Przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki związanych z występowaniem COVID -19,
4) Ochrona miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach,
5) Zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie dotkniętych pandemią COVID -19.

Kto może być beneficjentem programu

1) Beneficjentami są mikroprzedsiębiorcy ( zatrudnienie nie więcej niż 9 pracowników, a roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR).
2) Odnotowują oni spadek obrotów gospodarczych co najmniej o 25 % w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego w związku z pandemią COVID -19,
3) Nie mają otwartego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego,
4) Beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115) korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu, posiadający rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.,
6) Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
7) Nie prowadził działalności w zakresie:
a) Produktów i usług, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszeniem praw i wolności człowieka,
b) Działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe
c) Obszarów wątpliwych z powodów etyczno – moralnych.

Wniosek o wsparcie z programu

Program będzie finansowany ze środków PFR, w tym pozyskanych głównie dzięki emisji obligacji na rynku krajowym i zagranicznym. Podstawowym warunkiem jest złożenie wniosku o udzielenie wsparcia za pośrednictwem banków, które zdecydowały się współpracować z PFR. Wniosek może być złożony wyłącznie drogą online. Na stronie PFR (www.pfr.pl) zaprezentowano 17 banków, które dołączyły do programu.

Wniosek może zostać złożony przez osobę, która łącznie spełni następujące warunki:
1) posiada dostęp do bankowości elektronicznej,
2) jest uprawniona do realizacji przelewów i składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta,
3) złoży oświadczenia, że:
a) ostała upoważniona przez Beneficjenta do czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie,
b) jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu Beneficjenta bez ww. upoważnień,
c) zwalnia bank z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej w stosunku do PFR;
4) ma możliwość podpisania wniosku przy wykorzystaniu bankowych narzędzi autoryzacyjnych.

Formularz zawiera niezbędne dane dla uzyskania wsparcia oraz wnioskowaną kwotę wsparcia. Prawidłowe wypełnienie formularza wygeneruje umowę subwencji finansowej.
Istotne jest także to, że zdolność kredytowa nie stanowi warunku uzyskania wsparcia finansowego. Rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta powinien być rachunkiem firmowym rozliczeniowym prowadzonym w walucie polskiej. W zakresie weryfikacji wniosku PFR może pozyskiwać informację od m. in. ZUS oraz ministra właściwego ds. finansów publicznych.
Złożenie wniosku może skutkować:
a) udzieleniem wsparcia – decyzja pozytywna uznająca całą kwotę; cała wnioskowana kwota zostanie przekazana przelewem na podany rachunek bankowy, bank przekazuje decyzję Beneficjentowi;
b) udzieleniem wsparcia w niższym zakresie – na rachunek zostaje przelana odpowiednio niższa kwota niż wnioskowana, w pozostałym zakresie Beneficjent będzie uprawniony do złożenia odwołania po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wskazanych w informacji o powodach obniżenia kwoty wsparcia;
c) nieudzieleniem wsparcia – brak otrzymania wsparcia; Beneficjent będzie uprawniony do ponownego złożenia wniosku po wcześniejszym wyjaśnieniu zastrzeżeń wynikających z informacji o powodach odrzucenia złożonego wniosku.
Beneficjent ma możliwość złożenia dwóch odwołań (odwołania tylko w sytuacji udzielenia wsparcia w niższym zakresie) przy czym pierwsze odwołanie nie może zostać złożone wcześniej niż 11 maja 2020 r. Odwołania powinny zostać złożone w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, wnioski złożone po terminie będą odrzucane.

Instrumenty finansowe

Instrumentem finansowym programu jest subwencja finansowa PFR i będzie ona w znacznej mierze bezzwrotna (do 75 % przy spełnieniu określonych warunków).
Program pomocowy dopuszcza możliwość wsparcia przedsiębiorcy poprzez innego rodzaju środki pomocowe, choć kwestia łączenia form i środków wsparcia powinna być oceniana indywidualnie. Maksymalny limit wsparcia udzielony przedsiębiorcy w ramach programów wsparcia nie może przekroczyć kwoty 800 tys. EUR.
Subwencje będą udzielane na podstawie umowy, to ona będzie określać szczegółowe warunki wsparcia Beneficjenta.
Otrzymana subwencja może być przeznaczona na szeroko pojęte pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
Nie będzie można przeznaczyć środków na:
1) dokonanie rozliczeń z podmiotami powiązanymi;
2) płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
3) nabycie w sposób pośredni lub bezpośredni innego przedsiębiorcy.
Subwencja będzie mogła być wykorzystana w celu spłaty zaciągniętych kredytów, jednak Beneficjent będzie mógł wykorzystać maksymalnie do 25 % wysokości otrzymanej subwencji na przedterminową spłatę kredytów.

Wysokość udzielanego wsparcia dla MIKROFIRM

Maksymalna kwota subwencji finansowej dla mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.
Liczbę pracowników określa się na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o wypłatę subwencji, nie może ona być wyższa niż liczba pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r., albo na koniec miesiąca odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim.
Bazowa kwota subwencji finansowej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów.
Kwoty bazowe prezentują się następująco:
1) skala spadku przychodów od 25 % do 50 % – bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 12.000 zł,
2) skala spadku przychodów od 50 % do 75 % – bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 24.000 zł,
3) skala spadku przychodów od 75 % do 100 % – bazowa kwota subwencji na zatrudnionego 36.000 zł.
Maksymalne wsparcie jakie udzielone może zostać w ramach subwencji to 324.000 zł.

Zwrot subwencji finansowej przez MIKROFIRMĘ

Otrzymana przez mikrofirmę subwencja podlega zwrotowi na następujących zasadach:

1. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez mikrofirmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – 100%,
2. W przypadku prowadzenia działalności przez mikroprzedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy podlega zwrotowi:

1) bezwarunkowo 25 %,

2) w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 miesięcy w stosunku do stanu na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, na poziomie:

a) wyższym niż 100 % – w wysokości dodatkowo 0 % wartości subwencji,
b) od 50 % do 100 % – proporcjonalnie do skali redukcji wg wzoru:

Wartość subwencji do zwrotu = wartość subwencji * skala redukcji zatrudnienia

c) niższym niż 50 % – w wysokości 50 % subwencji.

W przypadku utrzymania co najmniej 100 % poziomu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu 25 % otrzymanej subwencji (minimalna kwota zwrotu). W przypadku utrzymania przedsiębiorstwa oraz spadku zatrudnienia o więcej niż 50 % będzie musiał zwrócić 75% otrzymanej subwencji.
W przypadku utrzymania co najmniej 100 % poziomu zatrudnienia przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu 25 % otrzymanej subwencji (minimalna kwota zwrotu). W przypadku utrzymania przedsiębiorstwa oraz spadku zatrudnienia o więcej niż 50 % będzie musiał zwrócić 75% otrzymanej subwencji.
Warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca po udzieleniu subwencji finansowej. Warunkiem nieegzekwowania subwencji będzie spełnienie zobowiązań wynikających z umowy oraz złożenie oświadczenia wraz z dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.
Kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach – rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Wysokość wsparcia dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kwota subwencji w ramach wsparcia dla MŚP jest określana procentowo i jest uzależniona od poziomu przychodów w 2019 r. oraz ich spadku spowodowanego pandemią COVID -19 względem wartości za rok obrotowy 2019r.
Kwoty subwencji
1) Spadek przychodów od 0 % do 25 % – kwota subwencji jako procent przychodów 0%,
2) Spadek przychodów od 25 % do 50 % – kwota subwencji jako procent przychodów osiągniętych przez Beneficjenta w 2019 r. – 4%,
3) Spadek przychodów od 50 % do 75 % – kwota subwencji jako procent przychodów osiągniętych przez Beneficjenta w 2019 r. – 6%,
4) Spadek przychodów od 75 % do 100 % – kwota subwencji jako procent przychodów osiągniętych przez Beneficjenta w 2019 r. – 8%.
Szacowane średnie wsparcie na rzecz przedsiębiorcy określone zostało na poziomie 1,9 mln zł, oraz maksymalnie na poziomie 3,5 mln zł.

Zwrot subwencji przez MŚP

Otrzymana subwencja podlega zwrotowi na następujących zasadach:
1. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez MŚP w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – 100%,
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji:
1) w wysokości 25 % bezwarunkowo,
2) w wysokości dodatkowo do 25% wartości subwencji oraz maksymalnie do wysokości wykazanej przez Beneficjenta Programu skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca w którym udzielona została subwencja, rozumianej w zależności od formy działalności jako:
a) dla przedsiębiorstw prowadzących pełną rachunkowość gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów;
b) dla przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty;
c) dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę na sprzedaży oblicza się jako skumulowany spadek przychodów, oraz
3) w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników w okresie 12 miesięcy w stosunku do średniego stanu zatrudnienia 2019 r., obliczanego jako średnia z liczby pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r. na poziomie:
a) wyższym niż 100 % – w wysokości dodatkowo 0 % wartości subwencji,
b) od 50 % do 100 % – w wysokości od 0 do 25 % subwencji proporcjonalnie do skali redukcji wg wzoru:

Wartość subwencji do zwrotu = wartość subwencji * 50% * skala redukcji zatrudnienia
c) niższym niż 50 % – w wysokości dodatkowo 25% subwencji.

Jeżeli przedsiębiorca utrzymał zatrudnienie na poziomie co najmniej 100 % oraz wykazał stratę gotówkową na sprzedaży w wysokości większej 25% wartości subwencji, może zachować do 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej.
Warunkiem nieegzekwowania zwrotu subwencji jest spełnienie dodatkowych zobowiązań określonych w umowie, oraz złożenie oświadczenia wraz z załączonymi dokumentami tj. wykazującymi stratę gotówkową na sprzedaży oraz stwierdzającymi stan zatrudnienia.
Kwota subwencji finansowej podlegająca zwrotowi analogicznie jak w przypadku mikrofirm jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach – rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

2) Tarcza finansowa PFR dla dużych firm

Należy podkreślić, że choć istnieje możliwość złożenia wniosku wstępnego już teraz, to program Tarcza Finansowa dedykowany dużym firmom w dalszym ciągu oczekuje na uzyskanie notyfikacji przez Komisję Europejską.

Cele programu

1) Szybki dostęp do płynności finansowej zwłaszcza niezbędnego do finansowania kapitału obrotowego,
2) Funkcja rekompensat za szkody w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów w związku z pandemią COVID -19,
3) Zapewnienie dostępu do kapitału, w sytuacji istotnych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku kapitałowego i problemów z wyceną kosztu kapitału,
4) Zapewnienie kapitału na inwestycje,
5) Przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w związku z pandemi COVID – 19,
6) Stabilizacja finansowa związana z ochroną miejsc pracy w dużych przedsiębiorstwach,
7) Zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemi COVID -19.

Kto może być beneficjentem programu

1. Przedsiębiorcy będący dużymi przedsiębiorcami tj:
1) Zatrudniającymi co najmniej 250 pracowników,
2) Obrót przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa przekracza 43 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym.

2. Małe i Średnie przedsiębiorstwa (które zatrudniają od 10 do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR) – o ile nie są beneficjentem Tarczy Finansowej dla MŚP w sytuacji kiedy:
1) luka finansowania MŚP zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln EUR,
2) finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID – 19.

3. Ww. przedsiębiorcy:
1) odnotowują spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19,
2) Utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług,
3) Nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży – w kwocie przekraczającej 25 % należności,
4) Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami,
5) Są uczestnikami Programów Sektorowych.
4. Nie jest wobec danego podmiotu otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne.
5. Beneficjent rzeczywisty przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. pkt 1) ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115,) korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu, posiadający rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczający podatki za ostatnie 2 lata obrotowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6. Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
7. Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.
8. Nie prowadził działalności w zakresie:
1) handlu bronią,
2) produktów i usług, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszeniem praw i wolności człowieka,
3) obszarów wątpliwych z powodów etyczno – moralnych.

Instrumentami finansowymi programu będą w szczególności:

1. Obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych,

2. Udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

Finansowanie płynnościowe

Udzielane przez fundusz rozwoju w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Finansowanie może mieć formę:
1) pożyczki,
2) skupu należności,
3) obligacji,
4) gwarancji.
Maksymalny okres finansowania wynosi 2 lata (roczna opcja przedłużenia). Finansowanie uzależnione jest od rynkowego kosztu odsetek od kredytów dla przedsiębiorstw. Różnicowanie wynika z terminów ich zapadalności.

Przyjęty koszt marż odsetkowych od finansowania płynnościowego z PFR w zależności od okresu finansowania przedstawia się następująco:
1) do 1 roku – 100 punktów bazowych do marży WIBOR 3M,
2) do 2 roku – 140 punktów bazowych do marży WIBOR 3M,
3) do 3 roku – 180 punktów bazowych do marży WIBOR 3M.
Finansowanie udzielane jest w kwocie odpowiadającej prognozowanej luce, maksymalnie do kwoty 1 mld zł i może być przeznaczone na regulowanie:
1) wynagrodzeń,
2) zakupu towarów i materiałów,
3) zobowiązań publicznoprawnych,
4) innych celów zgodnie z regulacjami umownymi.
Nie może zostać przeznaczone na regulowanie:
1) płatności dla właścicieli, (chyba, że dokonywane w toku normalnej działalności i uregulowane umową),
2) nabycia udziałów lub akcji w celu umorzenia,
3) fuzji i przejęć,
4) refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.
Spłata będzie dokonywana na podstawie harmonogramu ustalonego na podstawie prognoz finansowych. Będzie zawierać mechanizm „cash sweep”, zakładający przyspieszone spłaty w przypadku poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstwa. PFR może mieć prawo także do konwersji finansowania płynnościowego. Szczegółowe warunki finansowania będzie zawierać umowa zawierana przez Firmę z PFR. Wobec beneficjentów będą stosowane uproszczone procedury zwłaszcza w zakresie analizy zdolności kredytowej Przedsiębiorców.

Finansowanie preferencyjne

Może być udzielane w terminie do 31 grudnia 2020 r. Udzielane jest w formie pożyczki umarzalnej do 75 % jej wartości.
Kryteria udzielania wsparcia finansowego obejmują spełnienie warunków:
1) przedsiębiorstwo odnotowało gotówkową stratę na sprzedaży w co najmniej jednym miesiącu przypadającym po 29 lutego 2020 r., gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach w związku ze specyfiką prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne) do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można uwzględnić także koszty finansowe oraz odpisy wartości składników aktywów,
2) prognozowany poziom zadłużenia przedsiębiorstwa wzrósł na skutek choroby COVID-19 do poziomu, który zagraża jego stabilności finansowej, rozumianej jako zadłużenie netto (zobowiązania finansowe minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty) w relacji do zysku EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja), nie przekraczające poziomu 3,5x w ustabilizowanym roku po zakończeniu kryzysu według prognozy;
-a także przedsiębiorstwo przedstawiło plan restrukturyzacji i projekcje finansowe, wskazujące jego rentowność po kryzysie oraz przeszło pozytywnie weryfikację PFR.

Maksymalny okres spłaty wynosi 3 lata (z możliwością przedłużenia o rok). Finansowanie udzielane jest w oparciu o rynkowy koszt odsetek kredytów dla przedsiębiorstw, zróżnicowany pod względem terminów zapadalności.
Przyjęty koszt marż odsetkowych od finansowania preferencyjnego z PFR w zależności od okresu finansowania przedstawia się następująco:
1) do 1 roku – 100 punktów bazowych do marży WIBOR 3M,
2) do 2 roku – 140 punktów bazowych do marży WIBOR 3M,
3) do 3 roku – 180 punktów bazowych do marży WIBOR 3M.
Warunki umorzenia pożyczek preferencyjnych:
1) kwota umorzenia nie może przekroczyć 75% wartości pożyczki preferencyjnej,
2) kwota umorzenia pożyczki preferencyjnej równa jest maksymalnie kwocie skumulowanej gotówkowej straty na sprzedaży przedsiębiorstwa w okresie od pierwszego miesiąca wykazującego stratę po 29 lutego 2020 r. przez okres kolejnych 12 miesięcy i nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.,
3) wysokość umorzenia może zostać uzależniona od poziomu zatrudnienia,
4) wobec Przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne oraz restrukturyzacyjne.
Umorzenie następuje do dnia 30 września 2021 r. w oparciu o:
1) audytowane sprawozdanie finansowe za 2020 r.
2) sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z przedstawieniem wyliczenia gotówkowej straty na sprzedaży
Pożyczka udzielana jest maksymalnie do kwoty 750 mln zł i powinna odpowiadać prognozowanej luce w płynności.

Finansowanie nie może być przeznaczone na regulowanie:
1) płatności dla właścicieli, (chyba, że dokonywane w toku normalnej działalności i uregulowane umową),
2) nabycia udziałów lub akcji w celu umorzenia,
3) fuzji i przejęć,
4) refinansowanie lub przedterminową spłatę obecnego zadłużenia finansowego Beneficjenta Programu.
Spłata będzie dokonywana na podstawie harmonogramu ustalonego na podstawie prognoz finansowych. PFR może mieć prawo także do konwersji finansowania preferencyjnego. Szczegółowe warunki finansowania będzie zawierać umowa zawierana przez Firmę z PFR. Wobec beneficjentów będą stosowane uproszczone procedury zwłaszcza w zakresie analizy zdolności kredytowej Przedsiębiorców.

Finansowanie inwestycyjne (tzw. Tarcza Kapitałowa dla Dużych Firm)

W ramach komponentu Tarcza Kapitałowa dla Firm finansowanie może być udzielane w szczególności z wykorzystaniem następujących instrumentów kapitałowych:
1) udziałów,
2) akcji,
3) warrantów subskrypcyjnych,
4) obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje.
Finansowanie może być udzielane w terminie do 31 grudnia 2020 r.
Może być udzielane w postaci:

1) Obejmowania przez PFR Instrumentów Kapitałowych przedsiębiorstw na zasadach rynkowych:
a) emitentów na rynku regulowanym (udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%),
b) przedsiębiorstw na rynku prywatnym (udział PFR w kwocie finansowania nie przekracza 50%),
c) na zasadach innych niż wskazane powyżej, o ile spełnia Test Prywatnego Inwestora.
2) Obejmowania przez PFR instrumentów kapitałowych w ramach pomocy publicznej (maksymalna kwota finansowania nie przekracza straty finansowej przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID – 19).
Poprzez Stratę Finansową na skutek COVID-19 rozumie się gotówkową stratę na sprzedaży zrealizowaną oraz prognozowaną, obejmującą okres 12 miesięcy, licząc od miesiąca w którym nastąpił spadek przychodów spowodowany chorobą COVID-19, gdzie gotówkowa strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, z zastrzeżeniem, że w przypadkach uzasadnionych specyfiką prowadzonej działalności (np. spółki infrastrukturalne) do obliczenia gotówkowej straty na sprzedaży można uwzględnić także koszty finansowe i wynik z tytułu odpisów wartości aktywów spowodowany pandemią COVID-19.
Warunkiem finansowania jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo:
1) wieloletniej strategii lub planu restrukturyzacji – uwiarygodniającego osiągnięcie rentowności finansowej,
2) projekcji finansowych (także wyliczenia straty finansowej),
3) pozytywnego wyniku procesu uproszczonego lub potwierdzającego badania przeprowadzonego przez PFR.
W ramach Tarczy Kapitałowej dla dużych firm mogą być realizowane także programy sektorowe o charakterze inwestycyjnym w związku z COVID -19.
Programy te mogą być związane z sektorami:
1) cyfryzacji,
2) edukacji
3) medycyny, biotechnologii i farmacji,
4) produkcji środków ochrony osobistej
5) infrastruktury.

Program dotyczący Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców został uruchomiony 29 kwietnia 2020 r.o godzinie 18.00. Od tej daty rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w systemie bankowości elektronicznej przez banki, które dołączyły do programu PFR. Należy przypomnieć, że wsparcie które uzyskujemy od państwa nie może przekroczyć limitu 800.000 EUR – nie tylko w ramach Tarczy Finansowej, ale również innych form pomocowych państwa (także tych wynikających z Tarczy Antykryzysowej).

Opracowanie:
M. Sokołowski, P. Zbroja
Kancelaria ZBROJA ADWOKACI

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-22

1 EUR - 4,3199 1 USD - 3,9804
1 CHF - 4,5379 1 GBP - 5,0454

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin