WARSZAWA: 11:00 | LONDYN 09:00 | NEW YORK 04:00 | TOKIO 18:00

VII Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem przedstawicieli MIiR

Dodano: 22 kw. 2015, 8:44

Wiceszefowe resortu Iwona Wendel i Dorota Pyć uczestniczyły w VII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbył się 21 kwietnia 2015 r. w Katowicach. Wiceminister Wendel wzięła udział w panelach: Design, projektowanie, kreatywność oraz Finansowanie innowacji, natomiast wiceminister Pyć uczestniczyła w dyskusji: Inwestycje w polskich portach morskich.

Inwestycje we wzornictwo

– Nowoczesne wzornictwo oraz szeroko rozumiana innowacyjność produktów są dzisiaj niepodważalnymi fundamentami przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw – mówiła wiceminister Iwona Wendel podczas dyskusji w panelu: Design, projektowanie, kreatywność. Wskazała, że najbardziej dynamiczne rozwijające się sektory gospodarki w Unii Europejskiej to przemysły kreatywne. – Wzornictwo generuje wysoki poziom PKB, kreuje stałe miejsca pracy, wpływa na stosowanie w procesie produkcyjnym nowych technologii i kreatywnych rozwiązań – stwierdziła.
Istotnym źródłem wsparcia przedsiębiorców w realizacji innowacyjnych projektów w latach 2014-2020 będą fundusze europejskie. – Na wsparcie inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności przeznaczymy prawie 16 mld euro, które będą dostępne w ramach Programów Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz programów regionalnych – mówiła wiceminister Wendel. Dodała, że fundusze unijne dla firm w będą wspierać przede wszystkim te projekty, które wpisują się w tzw. inteligentne specjalizacje. Z końcem 2014 roku Inteligentne Technologie Kreacyjne, a więc i wzornictwo, zostały wpisane na listę specjalizacji krajowych. Wyraziła też nadzieję, że przewidziane instrumenty wsparcia oraz dostępna skala środków przyczyni się do promocji postaw innowacyjnych wśród polskich przedsiębiorców. Pieniądze te będą budować konkurencyjność gospodarki głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców.

Finansowanie innowacji z FE 2014-2020

Wiceminister Iwona Wendel uczestniczyła również w panelu: Finansowanie innowacji – teraz decyduje przemysł?, podczas którego uczestnicy dyskutowali m.in. o zmianach w modelu finansowania działalności innowacyjnej w UE, potencjale polskich firm do jej prowadzenia, efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich na lata 2014-2020, a także wsparciu państwa w finansowaniu innowacji.
– Możliwość generowania innowacji jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tempie rozwoju gospodarczego i utrzymywaniu konkurencyjności w świecie, który buduje swoje przewagi w oparciu o wiedzę. Stymulowanie firm do aktywności w sferze badań i rozwoju jest wciąż ogromnym wyzwaniem stojącym przez instytucjami publicznymi w Polsce – powiedziała wiceminister. Czynnikami, które zwiększają tę aktywność są m.in. popyt na innowacje i przejrzyste procedury ich komercjalizacji, polityka ukierunkowana na obniżanie kosztów prowadzenia działalności B+R oraz sprzyjające otoczenie makroekonomiczne i instytucjonalne.
Wiceszefowa resortu przypomniała, że w latach 2014-2020 zmienia się podejście dysponentów środków publicznych do wsparcia projektów w tym obszarze. – W poprzednich latach szeroko wspierane były projekty polegające na zastosowaniu w działalności firm innowacji, które miały postać gotowych rozwiązań, np. zakupionych patentów, licencji lub maszyn i urządzeń. W latach 2014-2020 stawiamy na kreowanie innowacji, czyli rozwijanie nowych pomysłów od etapu badań – stwierdziła wiceminister Wendel.
Szczególny nacisk zostanie położony na zacieśnianie współpracy sektorów nauki i biznesu. Chodzi o to, aby badania realizowane przez polskich naukowców w lepszym stopniu odpowiadały na potrzeby gospodarki, a tym samym, aby wyniki tych badań były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w ich działalności.
Wiceminister Wendel podkreśliła, że z funduszy europejskich finansowane będą nie tylko badania, ale także wdrożenie innowacji w działalności przedsiębiorstw, przy czym w tym drugim przypadku zakłada się szersze wykorzystanie wsparcia zwrotnego (pożyczek, gwarancji). – W ramach Programu Inteligentny Rozwój planowane jest utworzenie Funduszu Gwarancyjnego, który będzie zapewniał gwarancje dla banków udzielających kredyty na inwestycje w innowacyjne rozwiązania – dodała.
Wiceszefowa resortu przedstawiła również czynniki zapewniające sprawne i efektywne wykorzystanie funduszy europejskich 2014-2020. Zaliczyła do nich m.in. prawidłowe zaprojektowanie instrumentów wsparcia, sposób przeprowadzenia oceny wniosków, która powinna być bardziej elastyczna, czyli w większym niż dotychczas stopniu dostosowana do charakteru działalności innowacyjnej.

Rozwój portów morskich

Stan realizacji projektów strategicznych w zakresie infrastruktury portowej i dostępu do portów w ramach POIiŚ 2007-2013 oraz planowane inwestycje w latach 2014-2020 to główne tematy wystąpienia wiceminister Doroty Pyć w panelu Inwestycje w polskich portach morskich. – Poprawa konkurencyjności polskich portów na bałtyckim i europejskim rynku usług portowych to priorytet Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – zaznaczyła wiceszefowa resortu.
MIW_EKG_male21042015