WARSZAWA: 17:13 | LONDYN 15:13 | NEW YORK 10:13 | TOKIO 00:13

Warte 30 mln EUR inwestycje w lądową infrastrukturę dostępową do Portu Gdańsk już niebawem, czyli inwestycyjny ster na sukces część II

Dodano: 07 lis 2016, 17:01

Najbliższe 4,5 roku dla Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. upłyną pod znakiem intensywnych prac inwestycyjnych. Kilka dni temu opisywaliśmy szczegółowy zakres przedsięwzięć w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym. Jednak nie wyczerpuje to listy zadań jakie w najbliższym czasie stoją przed portem. W ramach programu CEF (Łącząc Europę) Zarząd Morskiego Portu Gdańsk otrzymał też dofinansowanie na realizację dokumentacji projektowej i środowiskowej dla rozbudowy i modernizacji węzłów sieci bazowej w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej w prawobrzeżnej części Portu Wewnętrznego (rejon Basenu Górniczego oraz nabrzeża Przemysłowego). Przedmiotowy projekt realizowany będzie wspólnie z Gminą Miasta Gdańska, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy.
Docelowo w wyniku tego przedsięwzięcia powstanie dokumentacja projektowa tj. projekt budowlany i wykonawczy, na podstawie których ZMPG wystąpi o pozwolenie na budowę. Przy czym dokumentacja będzie realizowana dwutorowo tzn. przez Port Gdańsk i Gminę w ramach zarządzanej infrastruktury. Przewidywany przez ZMPG termin wyłonienia Wykonawcy na dokumentację to koniec bieżącego roku. Natomiast termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę zaplanowano na marzec 2018 roku.
gorn5-b
Dokumentacja projektowa realizowana przez ZMPG obejmować będzie infrastrukturę drogowo – kolejową Portu Gdańsk w rejonach Basenu Górniczego i Nabrzeża Przemysłowego, w tym ciągi komunikacyjno – technologiczne dla obsługi kontrahentów i przyległych nabrzeży obu rejonów.
9
W ramach inwestycji przewiduje się m.in. przygotowanie dokumentacji pod ewentualną zmianę lokalizacji ciągu drogowego na Nabrzeżu Węglowym i przesunięcie go na drugą linię nabrzeża. Planowana jest również modyfikacja w zakresie układu oraz ilości torów kolejowych w rejonie Nabrzeża Rudowego i Węglowego. Tuż obok w rejonie obecnego Dworca Drzewnego zostanie zaprojektowany także nowy układ kolejowy, odwrócony względem istniejącego. Przewiduje się zatem zaprojektowanie równoległego układu względem nabrzeża, w miejsce obecnego prostopadłego. W drugiej linii Nabrzeża Przemysłowego zaprojektowany zostanie z kolei nowy układ drogowo – kolejowy, który przyczyni się do poprawy dostępu komunikacyjnego rejonu uwzględniającego także transport technologiczny jaki jest stosowany na drogach wewnętrznych portu w tym rejonie. Planowana nośność na ciągach technologiczno – komunikacyjnych, na terenach wewnętrznych portu objętych projektem będzie wynosiła powyżej 115 kN/oś. Oznaczać to będzie, że drogi wewnętrzne w tym rejonie portu przystosowane będą do transportu pojazdów ponadnormatywnych i ponadgabarytowych.
3
Równolegle do prac projektowych portu, swoje przedsięwzięcia realizować będzie Gmina, która skupi się przede wszystkim na miejskim układzie drogowym obejmującym ulicę Ku Ujściu, Kujawską i Chemików z uwzględnieniem zjazdów na tereny przyległe. Cała dokumentacja projektowa uwzględniać będzie również podniesienie parametrów nośnych i geometrycznych tych ulic.
Wszystkie powstałe projekty zostaną skorelowane na punktach styku z projektem PKP PLK S.A. dot. modernizacji stacji obsługujących Port Gdańsk w tym rejonie, tj. stacji Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski.
5Opisane przedsięwzięcia to potężny program inwestycyjny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., który do roku 2020 pozwoli zakończyć długookresowy i skomplikowany proces poprawy kluczowej infrastruktury dostępowej tak drogowej, jak i kolejowej do Portu Gdańsk. Tym samym port zyska zupełnie nowe oblicze, które niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia wizerunku portu jako kluczowego węzła logistycznego kraju, usprawni jego dostępność i wpłynie na poprawę jakości obsługi ruchu lądowego w porcie, co będzie miało przełożenie również na podniesienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku. Łącznie na planowane na najbliższy okres przedsięwzięcia zarówno projektowe w Porcie Wewnętrznym, jak i budowlane, jak w przypadku rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym, opisane przed tygodniem na stronie www.portgdansk.pl, wydatkowane zostanie aż 30 mln EUR, z czego blisko 25 mln EUR sfinansowane zostanie z dotacji unijnych. Bez wątpienia będą to dobrze zainwestowane środki, czego efekty szybko odczują kontrahenci i terminale przeładunkowe zlokalizowane w Porcie Gdańsk.
6
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk