WARSZAWA: 11:03 | LONDYN 09:03 | NEW YORK 04:03 | TOKIO 18:03

Zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich

Dodano: 09 lip 2015, 13:49

Rada Ministrów 7 lipca 2015 r. przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw. Celem proponowanej nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zgodnie z którą państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do 31 marca 2021 r. do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich.
Ponadto, do projektu ustawy wprowadzono przepisy niezbędne do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich nie wynikające bezpośrednio z dyrektywy, ale konieczne do jej pełnego wdrożenia. Będą to przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółowa procedura uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje ustanowienie morskiej strefy przyległej w celu zapobiegania naruszaniu przepisów celnych, skarbowych, imigracyjnych i sanitarnych na terytorium kraju. Usprawniony zostanie także proces wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń oraz uzgodnień na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Procedowanie projektu ustawy jest istotne również ze względu na potrzebę uregulowania kompetencji organów administracji morskiej oraz doprecyzowania zadań funkcjonującej już morskiej służby hydrograficznej.
ministerstwo_logo