WARSZAWA: 10:10 | LONDYN 08:10 | NEW YORK 03:10 | TOKIO 17:10

Zakończono budowę największego stanowiska promowego w Świnoujściu

Dodano: 27 paź 2015, 12:56

Inwestycja na terminalu promowym w Świnoujściu dotycząca budowy nowego stanowiska promowego zakończona. Teraz do Świnoujścia będą mogły zawijać duże promy o maksymalnej długości 220 m oraz największe pełnomorskie statki wycieczkowe, jakie mogą wejść na Bałtyk.
W ramach inwestycji wybudowano nowe nabrzeże pozwalające na cumowanie i obsługę promów typu ro-pax, galerię pasażerską o zróżnicowanej wysokości z dwiema klatkami schodowymi, rękaw pasażerski łączący galerię z promem, estakadę samochodową z ruchomym pomostem bocznym, ruchomy pomost dziobowo-rufowy, a także sterownię obsługującą pracę pochylni, rozbudowano infrastrukturę drogową parkingów oraz placów manewrowych wraz z instalacjami.
Realizacja przez Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście tego ogromnego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest wyjściem naprzeciw aktualnym trendom przewozów promowych na Bałtyku tj. wprowadzaniu do eksploatacji coraz większych promów, co z jednej strony wiąże się z możliwościami transportu coraz większej liczby pasażerów i ilości ładunków, a więc oszczędnością jednostkowych kosztów dla armatorów z drugiej jednak nakłada nowe zadania na operatorów terminali promowych.
Dzięki możliwości obsługi nowych i większych jednostek promowych o dłuższej linii ładunkowej, realizacja projektu inwestycyjnego przyczyni się do zwiększenia zdolności przeładunkowych portu w Świnoujściu. Poprzez poprawę dostępu do infrastruktury portu, usprawnieniu ulegnie też funkcjonowanie sieci TEN-T (Trans-European Transport Network) oraz Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC (Central European Transport Corridor), których członkami jest zespół portów Szczecin-Świnoujście.
Kompleks portowy Szczecin-Świnoujście stanowi istotny element infrastruktury europejskiego korytarza transportowego – najkrótszego połączenia Skandynawii ze środkową i południową częścią Europy. Zgodnie z priorytetem VII Programu Infrastruktura i Środowisko, realizacja projektu służy zwiększeniu udziału w przewozie ładunków drogą morską, co z kolei prowadzić będzie do równoważenia systemu transportowego i zmniejszania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne. Inwestycja umocni pozycję konkurencyjną terminalu promowego w Świnoujściu, który już dziś jest największym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych na Bałtyku.
Obecnie na Terminalu Promowym w Świnoujściu w kierunku Skandynawii realizowanych jest 11 odejść promów, co daje Terminalowi Promowemu w Świnoujściu pozycję lidera w tym zakresie. Znalazło to swój wyraz w uznaniu przez Komisję Europejską tego połączenia za „Autostradę Morską”.
Inwestycja pn. „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu” współfinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach działania 7.2 – Rozwój transportu morskiego. Wartość całego zadania to 112,2 mln złotych, kwota dofinansowania to blisko 54,7 mln złotych. Zadanie zrealizowano w okresie listopad 2012 – wrzesień 2015.
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, to wiodący inwestor w regionie zachodniopomorskim. W latach 2007-2013 na cele inwestycyjne wydano kwotę przekraczającą 650 mln złotych. Otwarcie nowego stanowiska promowego w Świnoujściu, to trzecia – po modernizacji nabrzeża Zbożowego i wybudowaniu nowego nabrzeża Niemieckiego w Szczecinie oraz oddaniu do użytku blisko 600 miejsc postojowych w obu portach – duża inwestycja zakończona w tym roku. W ubiegłym roku zakończono modernizację dróg kolejowych i kołowych w obu portach. ZMPSiŚ SA w planach ma kolejne inwestycje na sumę ponad 1,3 mld złotych.
1
2
3
4