WARSZAWA: 14:34 | LONDYN 12:34 | NEW YORK 07:34 | TOKIO 21:34

Komisje senackie przyjęły ustawę stoczniową bez poprawek

Dodano: 21 lip 2016, 8:56

Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Infrastruktury przyjęły ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych bez żadnych poprawek. Pozostała już tylko akceptacja Senatu. Po przegłosowaniu w tej izbie ustawa wróci do marszałka Sejmu, który przekaże dokument do podpisu prezydentowi RP. Senat ustawą stoczniową zajmie się dzisiaj. Wszystko wskazuje na to, iż przegłosuje ustawę stoczniową. Po podpisie prezydenta pozostanie już tylko wprowadzenie jej w życie. Nastąpi to 1 stycznia 2017 roku.
Ustawa stoczniowa tworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe niezbędne do aktywizacji tej gałęzi polskiej gospodarki.
Proponowane rozwiązania mają się przełożyć na rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce, w tym na rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Mają także zapewnić konkurencyjne zasady funkcjonowania krajowego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej.
Aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych powinna ponadto wpłynąć na zmniejszenie liczby osób, które po likwidacji stoczni produkcyjnych pozostały bez pracy i korzystają ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakłada, że wejście ustawy w życie pozwoli na utworzenie ok. 3 tysięcy miejsc pracy.
Narzędziami, które mają umożliwić osiągnięcie powyższych celów, są przewidziane w ustawie dla przedsiębiorców udogodnienia w sferze:

1) prawa podatkowego (wprowadzenie zryczałtowanego podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku oraz szersze zastosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług na produkty przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,

2) funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów, na których prowadzona jest produkcja okrętowa i komplementarna) oraz

3) dostępu do środków z Unii Europejskiej (kredyt technologiczny oraz premia technologiczna dla przedsiębiorców z branży produkcji okrętowej).

Zgodnie z art. 3 ustawy, przedsiębiorca okrętowy może opłacać zryczałtowany podatek w zakresie budowy statku lub przebudowy statku.

Organem podatkowym właściwym w sprawach zryczałtowanego podatku będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego.

Budowę statku oraz jej zakończenie, a także przebudowę statku oraz jej zakończenie stwierdzać ma, w formie certyfikatu, na wniosek przedsiębiorcy okrętowego:

1) dyrektor urzędu morskiego właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku,

2) dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej właściwy terytorialnie dla miejsca budowy statku lub przebudowy statku – w przypadku statku przeznaczonego wyłącznie do żeglugi śródlądowej.

W przypadku nieuzyskania certyfikatu, przychód należny podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych albo podatku dochodowym od osób prawnych od pierwszego dnia miesiąca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku.

W świetle art. 5 ustawy, podstawą opodatkowania zryczałtowanym podatkiem będzie przychód należny ze sprzedaży statku lub przebudowy statku osiągnięty w roku podatkowym, z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Za dzień powstania przychodu należnego uważać się ma dzień wydania rzeczy lub wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania płatności w całości.

Przychodu należnego przedsiębiorcy okrętowego nie będzie się łączyć z innymi przychodami tego przedsiębiorcy podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 6 ustawy, zryczałtowany podatek wyniesie 1% podstawy opodatkowania.

Wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem nastąpi przez złożenie organowi podatkowemu przez przedsiębiorcę okrętowego oświadczenia o wyborze takiego opodatkowania.

Okres opodatkowania przedsiębiorcy okrętowego zryczałtowanym podatkiem wyniesie 3 kolejne lata podatkowe (art. 8 ustawy). W okresie opodatkowania nie będzie możliwa zmiana formy opodatkowania.

W przypadku zakończenia działalności w zakresie budowy statku lub przebudowy statku w okresie opodatkowania, ponowny wybór opodatkowania zryczałtowanym podatkiem będzie mógł nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku podatkowego, licząc od końca roku podatkowego, w którym przedsiębiorca okrętowy zakończył tę działalność.

Na podstawie art. 9 ustawy, przedsiębiorca okrętowy opodatkowany zryczałtowanym podatkiem ustalać ma wysokość przychodu należnego na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art. 13 ustawy, przedsiębiorca okrętowy będzie obowiązany za każdy miesiąc roku podatkowego obliczać zryczałtowany podatek od przychodu należnego i wpłacać go, bez wezwania, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Wart. 18 ustawy zaproponowano wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Celem zmiany jest przede wszystkim umożliwienie:

– objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność podmiotów innych niż Skarb Państwa, jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego albo związku komunalnego lub będących w użytkowaniu wieczystym zarządzającego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, jeśli w wyniku inwestycji będzie tam prowadzona działalność w zakresie budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych,

– zwiększenia obszaru strefy na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w przypadku gdy ma to na celu rozwój budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych.
W art. 20 ustawy przewidziano zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rozszerzając katalog jednostek pływających, dla budowy i wyposażenia których zastosowanie będzie miała stawka podatku od towarów i usług w wysokości 0%.

W art. 21 ustawy zmieniono ustawę z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, dodając do niej nowy art. 12a. Na jego podstawie Rada Ministrów, mając na względzie prawo Unii Europejskiej, będzie mogła określić w drodze rozporządzenia warunki udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie budownictwa okrętowego.
Szczeci_stocznia_m
Szczecin_stocznia2_m
Biuro Prasowe MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2024-02-23

1 EUR - 4,3326 1 USD - 4,0050
1 CHF - 4,5427 1 GBP - 5,0691

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin