WARSZAWA: 10:57 | LONDYN 08:57 | NEW YORK 03:57 | TOKIO 17:57

Dobry rok w gospodarce morskiej

Dodano: 16 lis 2016, 7:00

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło sie podsumowanie roku pracy rządu premier Beaty Szydło. Pani premier otworzyła spotkanie, opisując sukcesy i dziękując za rok ciężkiej, wytężonej pracy.
Ten program, który w tej chwili nasz rząd realizuje, to jest program napisany przez Was – przez Polki i Polaków, z całej Polski. Z różnych miejscowości i różnych stron, z dużych miast, małych miasteczek i ze wsi. Przez ludzi różnych stanów, profesji, zawodów. Przez starszych i młodszych.
Obecni byli ministrowie wszystkich resortów, w tym Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. To on podsumował dziś działania MGMiŻŚ. Główne kierunki działań nowo powołanego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pani premier Beata Szydło zarysowała już w swoim expose podkreślając konieczność odbudowy przemysłu stoczniowego, przywrócenia żeglugi na polskich rzekach, nadając branży morskiej właściwą rangę w gospodarczym rozwoju kraju.
Zgodnie z tymi założeniami i potrzebą polskiej gospodarki strategię działania oparliśmy więc na pięciu obszarach: stoczniach, żegludze, portach, rybołówstwie, szkolnictwie morskim.

Najważniejsze punkty tegorocznego planu, to:
1. przygotowanie ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych
2. rozpoczęcie procesu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
3. przygotowanie założeń do strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce 2016-2020 z perspektywą do roku 2030 oraz ratyfikacja Konwencji AGN
4. wsparcie rybołówstwa, zwłaszcza przybrzeżnego, rodzinnego
5. Utworzenie przy ministerstwie Sekretariatu do spraw morskich Grupy 16+1.

Ustawa stoczniowa

Projekt ustawy przygotowaliśmy w ciągu trzech pierwszych miesięcy funkcjonowania nowego rządu. Po konsultacjach społecznych, z przedsiębiorcami itd. projekt został przyjęty przez obie izby parlamentu i podpisany przez prezydenta RP. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2017 roku. Tworzy ramy prawne, organizacyjne i finansowe niezbędne do aktywizacji tej gałęzi polskiej gospodarki.
Proponowane rozwiązania mają się przełożyć na rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce, w tym na rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Ustawa ma zapewnić konkurencyjne zasady funkcjonowania krajowego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej.
Zakładamy, że wejście ustawy w życie pozwoli na utworzenie ok. 3 tysięcy miejsc pracy i tysiące kolejnych w całym łańcuchu dostawczym. Mają temu służyć udogodnienia dla przedsiębiorców w sferze: prawa podatkowego, funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, w dostępie do środków unijnych.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, to kolejne z priorytetowych przedsięwzięć. Rząd już w pod koniec maja przyjął przygotowany przez resort program wieloletni pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.
Program określa sposób przygotowania i realizacji kanału żeglugowego w latach 2016–2022 oraz koszty w latach 2017-2022. Całkowity koszt szacowany jest na 880 mln zł. Urząd Morski w Gdyni, wykonawca – właśnie jest w trakcie wyłaniania wykonawcy projektów, studiów wykonalności i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji. W budżecie państwa są zabezpieczone fundusze na realizację inwestycji.
Kanał zapewni i poprawi bezpieczeństwo i obronność państwa i regionu oraz umożliwi wzrost społeczno-gospodarczy zapewniając swobodny i całoroczny dostęp statków morskich wszystkich bander do Elbląga, morskiego portu Unii Europejskiej.

Przywrócenie żeglowności na polskich rzekach

Konsekwentnie dążymy do przywrócenia żeglugi na polskich rzekach. Pierwszym ważnym krokiem są „Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Rząd zaakceptował dokument. Stanowi bazę strategii rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, przywrócenia żeglowności Wisły od Warszawy do Gdańska oraz połączenia Odry, Noteci, Wisły i Bugu. Strategia obejmuje też budowę Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę oraz połączenie Odra-Łaba-Dunaj.
Fundamentalną kwestią dla przywrócenia żeglugi jest ratyfikacja ONZ-owskiej Konwencji AGN, która nada naszym drogom wodnym znaczenie międzynarodowe. Ratyfikacja nastąpi w tym roku. Dokument podpisany przez panią premier czeka już tylko na akceptację obu izb parlamentu i podpis prezydenta RP.
Porozumienie AGN nie tylko włączy nasze drogi wodne do Europejskiego Systemu Transportu Wodnego, ale stworzy nam furtkę do unijnych funduszy. Te fundusze są potrzebne, by doprowadzić nasze rzeki do co najmniej IV klasy żeglowności – najniższej klasy międzynarodowej. Przypomnę, iż koszt inwestycji objętych wspomnianą strategią szacujemy na ok. 70 mld zł.
Plan przywrócenia żeglugi na naszych głównych rzekach jest realny. Jesteśmy o tym przekonani!

Rozwój rybołówstwa

Priorytetowym działaniem Ministerstwa jest wsparcie rybaków, zwłaszcza tych przybrzeżnych, którzy do tej pory nie byli objęci żadną pomocą za strony Unii. Rząd PO-PSL nie przygotował dla tej grupy żadnego programu wsparcia. Co gorsza, od roku 2014 zablokował przyjętą ustawą fundusze dla Lokalnych Grup Rybackich.
Zdążyliśmy już znowelizować ustawę by takie fundusze na działalność LGR przeznaczyć. Właśnie weryfikowane są wnioski i pierwsze pieniądze na kontach tych organizacji powinny znaleźć się jeszcze w tym roku.
Zadbaliśmy też o wsparcie dla rybaków przybrzeżnych z programów przeznczonych na rybołówstwo. Po raz pierwszy właściciele łodzi do 12 m dł. w czasie czasowego zawieszenie połowów będą otrzymywać od 1450 do 1550 zł za jeden dzień (do 30 dni postojowych w roku). Wsparciem objęci też zostaną właściciele większych łodzi w sumie do 2 miesięcy w związku z okresem zawieszenia połowów.
Wydane przez nas rozporządzenie umożliwia też rybakom korzystanie z szeregu działań. Będą mogli sięgnąć po fundusze m.in. na najbardziej oczekiwane różnicowanie prowadzonej działalności, trwałe czy tymczasowe zaprzestanie połowów. Tym celom służyć będzie Program Operacyjny „Rybactwo i morze”.
Aby chronić drobne rybołówstwo, w uzgodnieniu ze środowiskami rybackimi wprowadziliśmy strefę 6 mil wolną od połowów trałowych prowadzonych przez duże jednostki. W tej strefie głównie poławiają właściciele właśnie małych łodzi.

Sekretariat ds. morskich grupy 16+1

Podczas niedawnego szczytu gospodarczego krajów Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej oraz Chin z udziałem premierów tych państwa udało nam się przeforsować pomysł utworzenia w Polsce, przy naszym Ministerstwie Sekretariatu do spraw morskich Grupy 16+1. Utworzenie Sekretariatu wpisano do głównego dokumentu wspomnianego szczytu. Sygnatariusze poparli współpracę obszarów nadmorskich pomiędzy Chinami i państwami Europy Centralnej i Środkowo – Wschodniej pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Sekretariat ma służyć przede wszystkim koordynacji w zakresie współpracy pomiędzy głównymi portami na terenach nadmorskich, wsparciu budowy klastrów przemysłowych na obszarach nadmorskim i wzmacnianiu współpracy w obszarze rozwoju infrastruktury, wraz z drogami kolejowymi, lądowymi, wodnymi, jak i hubami logistycznymi.
Biuro Prasowe MGMiŻŚ
dsc06762
Fot. Wojciech Sobecki