WARSZAWA: 03:34 | LONDYN 01:34 | NEW YORK 20:34 | TOKIO 10:34

Doskonałe wyniki Portu Gdańsk

Dodano: 16 lip 2015, 10:16

W I półroczu tego roku ponownie pobity został historyczny wynik w zakresie obrotu towarowego w Porcie Gdańsk, bowiem na nabrzeżach portowych przeładowano ponad 17 mln ton ładunków, przekraczając założony plan o blisko 7% oraz przewyższając zeszłoroczny wynik aż o 11,8%. Takie rezultaty oznaczają niemal podwojenie dynamiki wzrostu przeładunków w Porcie Gdańsk w I półroczu tego roku względem dynamiki jaką zanotowano na przestrzeni całego ubiegłego roku 2014, kiedy wzrost przeładunków wyniósł 6,7%.
Doskonałe wyniki portu w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku, to w znakomitej większości zasługa wysokich obrotów towarowych w grupie paliwa płynne, których przeładowano o ponad 30% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tym samym, udział paliw płynnych w strukturze ładunkowej portu wzrósł z blisko 39% w roku 2014 do ponad 42% w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku.
Rok 2014 przyniósł bardzo wysoki wolumen obrotów paliw płynnych na poziomie 12,5 mln ton i był po latach 2010 i 2006 trzecim najlepszym wynikiem w historii gdańskiego portu. Tymczasem w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku, w Porcie Gdańsk przeładowano aż 7,3 mln ton tej grupy ładunkowej, co stanowi blisko 60% wyniku całego roku 2014.
Wbrew pierwotnym przewidywaniom, w Gdańsku osiągnięto także świetne rezultaty w zakresie obsługi węgla. Pomimo trudnej sytuacji zarówno na rynkach światowych, jak i na rynku polskim, w ciągu pierwszego półrocza tego roku udało się przeładować blisko 2 miliony ton węgla, z czego ponad 62% stanowił węgiel eksportowy. To wynik o blisko 13% lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (I pół. 2014r. –
1.706.352 ton). Zmianie uległa także struktura towarowa grupy „węgiel”. O ile w ciągu pierwszego półrocza roku ubiegłego, przeładunek węgla kamiennego w strukturze grupy stanowił blisko 85%, to w ciągu pierwszego półrocza tego roku, jego udział wzrósł aż do 90%.
Na uwagę zasługują także rezultaty osiągnięte w grupie inne ładunki masowe, w której zanotowano 3,5-procentowy wzrost przeładunków w porównaniu do pierwszego półrocza minionego roku, a to głównie za sprawą wysokich przeładunków kruszyw, które w strukturze całej grupy stanowiły 52% obrotów. Dla porównania, w ciągu 6 miesięcy ubiegłego roku ich udział w strukturze wynosił blisko o 10% mniej, tj. 44%. Relacja wolumenu importowego względem eksportowego pozostała na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku ubiegłego, tj. 70% stanowił import, 30% eksport.
Bardzo zbliżone obroty ładunkowe w pierwszym półroczu tego roku, w porównaniu do roku ubiegłego zanotowano w obrotach zboża i drobnicy, z zachowaniem niewielkiej tendencji spadkowej. Wynik pierwszej z wymienionych grup był zaledwie o około 40 tys.ton gorszy w porównaniu z rokiem ubiegłym, co stanowiło 5-procentowy spadek. Zmianie uległa natomiast struktura towarowa grupy. O ile w pierwszych półroczu 2014 roku pszenica stanowiła 23% udziału w zbożach, to w tym roku, zwiększyła swój udział o blisko 10%, do poziomu 32%. Innym dominującym asortymentem towarowym w grupie zbóż, była ponownie śruta, której udział w przeładunkach grupy stanowił 45%. Na szczególną uwagę zasługuje natomiast fakt, iż w ciągu 6 miesięcy tego roku zaobserwowano w porcie znaczącą przewagę przeładunku zbóż w relacji eksportowej względem importowej. W I półroczu minionego roku, obie relacje kształtowały się na niemal tym samym poziomie, podczas gdy w pierwszym półroczu tego roku, zdecydowaną przewagę uzyskały zboża przeładowywane w relacji eksportowej, stanowiąc 63% w wszystkich przeładunków zbóż w Porcie Gdańsk.
Druga z wymienionych grup ładunkowych – drobnica to w przeważającej części ładunki skonteneryzowane. W ciągu 6 miesięcy tego roku przeładowano łącznie ponad 5,5 mln ton drobnicy (5.519.766 ton), co jest wynikiem niemal identycznym jak w analogicznym okresie roku ubiegłego (I pół. 2014r. – 5.629.118 ton). Niewielki spadek spowodowany jest nieco słabszymi w ujęciu tonażowym wynikami w zakresie przeładunku kontenerów. Tych bowiem obsłużono o 3% mniej niż w roku ubiegłym. O ile liczba kontenerów (TEU) rzeczywiście dość znacznie spadła w roku bieżącym, o tyle ich tonaż pozostał niemal na identycznym poziomie. Takie zmiany w zakresie obsługi kontenerów to efekt tegorocznych rekordowo niskich stawek frachtowych na świecie, które niemal w równym stopniu dotknęły wszystkie porty polskie. Jednak ostatnie doniesienia, o planowanym zainicjowaniu kolejnego regularnego serwisu oceanicznego w Gdańsku, pozwalają optymistycznie spojrzeć w przyszłość również i w tym zakresie.
Reasumując, pierwsze półrocze bieżącego roku uznać należy w przypadku Portu Gdańsk za niezwykle udane, wręcz rekordowe, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę sytuację największych portów bałtyckich. Dynamika wzrostu przeładunków w Gdańsku na poziomie blisko 12% to rezultat, jakim po 6 miesiącach może się poszczycić niewiele portów z czołowej dziesiątki bałtyckiej. Spośród nich jedynie Ust-Ługa nieznacznie prześcignęła Gdańsk w zakresie dynamiki wzrostu względem analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając wynik na poziomie +15,7%. Pozostałe czołowe porty Bałtyku w tym okresie zanotowały niewielkie jednocyfrowe wzrosty lub nawet doświadczyły dość sporych spadków sięgających w niektórych przypadkach aż kilkunastu procent.
Na chwilę obecną stwierdzić można, ze dystans wobec głównych portów bałtyckich istotnie się zmniejszył. Czy rok 2015 przyniesie Gdańskowi awans w rankingu największych portów
na Bałtyku….czas pokaże.

tabelka