WARSZAWA: 05:03 | LONDYN 03:03 | NEW YORK 22:03 | TOKIO 12:03

Nowe obiekty dla Akademii Morskiej w Szczecinie

Dodano: 18 gru 2014, 10:54

Budynki byłego Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie są już własnością szczecińskiej Akademii Morskiej. 18.12.2014 Miasto Szczecin zawarło z uczelnią akt notarialny sprzedaży nieruchomości przy ul. Willowej 2.  Akademia Morska kupiła budynki za jeden procent ich wartości z przeznaczeniem na rozwój działalności naukowo – badawczej. 
 
Akt notarialny podpisali: Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta Szczecina oraz  Stanisław Gucma, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie.
Na  wniosek uczelni przygotowana została do sprzedaży nieruchomość gruntowa przy ul Willowej nr 2, o łącznej powierzchni 22 945 m2, na której znajdują się między innymi: budynki dydaktyczne, dydaktyczno-warsztatowe oraz hala sportowa.
Do sierpnia 2012r. nieruchomość znajdowała się w zarządzie Zespołu Szkół Technicznych i Morskich (dawniej Technikum Budowy Okrętów).
Akademia Morska kupiła nieruchomość z przeznaczeniem na cele statutowe uczelni. Reagując na zapotrzebowanie rynku edukacyjnego, uczelnia przygotowuje i realizuje nowe kierunki oraz specjalności np. diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, mechatronika systemów energetycznych, informatyka morska, ratownictwo, geoinformatyka, morskie systemy informatyczne i górnictwo morskie.
Zakup obiektów po Zespole Szkół Technicznych i Morskich, pozwoli na dalszy rozwój działalności naukowo-badawczej uczelni, w tym głównie na rozwój Wydziału Mechanicznego.
Na wniosek Akademii Morskiej w sierpniu 2013 r. zawarta została z Gminą Miasto Szczecin umowa użyczenia z terminem do dnia zbycia przedmiotu użyczenia nie dłużej niż na okres 3 lat. Biorąc w użyczenie nieruchomość Akademia Morska ponosiła całkowity koszt utrzymania obiektów i zabezpieczała je przed niszczeniem, a przeprowadzone prace remontowo – modernizacyjne obiektów pozwalają na utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno – naukowej.
Wartość całej nieruchomości określona w operacie szacunkowym wynosi 11 986 095, 00 zł. 28 kwietnia 2014r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę,  w której wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości z 99% bonifikatą, tak więc kwota do zapłaty za nabywane przez Akademię Morską nieruchomości wynosi 119 860,95 zł.

W ubiegłych latach Gmina Miasto Szczecin także wspierała Akademię Morską, sprzedając uczelni nieruchomości na cele dydaktyczne po obniżonej cenie.
W roku 2013 Akademia nabyła od Gminy  trzy nieruchomości gruntowe przy ul Dębogórskiej, na których utworzony zostanie nowoczesny ośrodek szkoleniowy. Inwestycja spełniać ma funkcje placówki edukacji morskiej i nauczania ustawicznego dla służb ratunkowych, ratowniczych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa publicznego.