WARSZAWA: 10:55 | LONDYN 08:55 | NEW YORK 03:55 | TOKIO 17:55

Porty w Szczecinie i Świnoujściu pełne inwestycji

Dodano: 05 gru 2016, 10:39

Dzięki dofinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej porty w Szczecinie i Świnoujściu zmieniają swoje oblicze. Wiele inwestycji już wykonano, pozostałe będą realizowane w najbliższej unijnej perspektywie budżetowej. Ostatnie lata w portach ujścia Odry to z pewnością dobrze wykorzystany czas i zasłużony awans do pierwszej ligi portów europejskich.
W zakończonej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 na rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu wydatkowano kwotę 650 mln zł. Do roku 2027 w obu portach zrealizowane zostaną kolejne inwestycje za ponad miliard złotych.

Autostrada morska Świnoujście-Trellegorg

30 maja br. podpisano umowę o przekazaniu Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. środków na realizację projektu autostrady morskiej, łączącej port w Świnoujściu z portem w Trelleborgu. Całkowita kwota umowy wynosi 29,812 mln euro, z czego wartość polskiej części to aż 22,473 mln euro. W ramach projektu z funduszy UE współfinansowane będą wydatki ponoszone przez uczestników projektu w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2019 roku.
Celem projektu jest przygotowanie terminalu promowego w Świnoujściu do obsługi większych promów o długości do 265 metrów oraz przystosowanie infrastruktury terminalu do obsługi transportu intermodalnego. W tym celu połączone zostaną stanowiska promowe nr 5 i 6, dzięki czemu powstanie nowe nabrzeże o długości 293 m i głębokości 13 metrów. Powstaną także nowe place postojowe połączone estakadą, która stanowić będzie jednocześnie nowy wjazd na teren terminalu. Zmodernizowany zostanie układ torowy na terenie terminalu, przebudowana będzie także galeria pasażerska. Prace projektowe już się zakończyły, a pierwsze prace budowlane rozpoczną się w 2017 roku.

W Szwecji też nie próżnują

Partnerzy projektu w Trelleborgu przygotowują projekty związane z możliwością rozbudowy portu, budowy na jego terenie nowoczesnego centrum logistycznego i nowych placów postojowych oraz usprawnienia dostępu drogowego do portu. Efektem tych działań ma być między innymi przystosowanie portu w Trelleborgu do obsługi promów o długości 240 metrów. Dodatkowo w ramach projektu w szwedzkim porcie powstanie przy jednym z nabrzeży stanowisko do zaopatrywania jednostek stojących w porcie w energię elektryczną z nabrzeża, co wyeliminuje konieczność używania agregatów prądotwórczych, znajdujących się na statkach. Takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Projekty realizowane w ramach trybu pozakonkursowego

W ostatnim dniu maja bieżącego roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało dokument pn.: „Wykaz projektów zdefiniowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego”. Projekty przedstawione w dokumencie również otrzymają dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. W wykazie znalazły się 4 projekty przedstawione przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. Są to: „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”, „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu” oraz „Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”

Celem realizacji projektu jest poprawa konkurencyjności portu w Szczecinie przez poprawę dostępu od strony wody w wyniku pogłębienia i modernizacji istniejących nabrzeży portowych. Projekt zakłada także uzyskanie nowego terenu o pow. 2,1 ha, pod budowę placu manewrowo-postojowego w rejonie nabrzeża Górnośląskiego. Plac ten powstanie w wyniku zalądowienia Basenu Noteckiego. Projekt obejmuje także modernizację nabrzeża Chorzowskiego i Katowickiego oraz budowę dalbowego nabrzeża Dąbrowieckiego. Wszystkie działania podejmowane są w rejonie przeładunków masowych, a ich efektem będzie zwiększenie potencjału przeładunków masowych, głównie węgla i koksu, w szczecińskim porcie. W tym rejonie portu możliwe stanie się przyjmowanie statków o nośności 40 tys. DWT (zamiast obecnych 20 tys. DWT), co nie tylko zwiększy możliwości przeładunkowe, ale także będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ograniczając emisję szkodliwych substancji w odniesieniu do masy przeładowywanych towarów.
Koszt projektu wynosi 246 mln zł, koszty kwalifikowane to 200 mln zł, a dofinansowanie wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018-2021.

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego”

Nieco wcześniej, bo w roku 2017, powinna rozpocząć się inwestycja związana z poprawą dostępności do portu od strony kanału Dębickiego. Celem inwestycji jest zagospodarowanie rozwojowych terenów portu, znajdujących się w rejonie Ostrowa Grabowskiego. Projekt ten doskonale wpisuje się w politykę inwestycyjną ZMPSiŚ S.A., która zakłada właśnie ekspansję terenów portowych na półwyspie Ostrów Grabowski. Inwestycja stworzy korzystne warunki do zwiększenia przeładunków drobnicy zjednostkowanej, w tym także drobnicy skonteneryzowanej, co w przypadku coraz większej ilości towarów transportowanych w kontenerach jest niezwykle istotne. Powstanie także możliwość obsługi sztuk ciężkich i ładunków ponadgabarytowych, co powinno zachęcić do inwestowania operatorów portowych, ponieważ obsługa tego typu ładunków jest w każdym porcie bardzo opłacalna.
Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2021, jej koszt całkowity wynosi 442,7 mln zł. Koszty kwalifikowane to aż 359,9 mln zł, a dofinansowanie wynosi 60%.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i Świnoujściu”

Celem inwestycji jest uporządkowanie i uzupełnienie infrastruktury technicznej w obu portach obejmującej sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zasilanie elektroenergetyczne, sieci teletechniczne i instalacje p. poż. Realizacja inwestycji znacząco przyczyni się do optymalizacji zużycia nośników energii oraz spowoduje dostosowanie infrastruktury technicznej do nowych norm i przepisów.
Inwestycja, której koszt wynosi ponad 118 mln zł, a koszty kwalifikowane wynoszą 96 mln zł, realizowana będzie w latach 2017-2020. Koszt dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowanych.

Nabrzeże do redystrybucji LNG

Niezwykle ważnym projektem wpisującym się w założenia energetyczne Polski jest „ Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”. W ramach projektu w Świnoujściu powstanie nabrzeże do załadunku LNG na mniejsze jednostki. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy rozważana jest budowa kolejnego zbiornika w terminalu LNG, który pozwoli na zwiększenie zdolności magazynowych z obecnych 5 mld metrów sześciennych do 7,5 mld metrów sześciennych. Całkowity koszt projektu wynosi 81,6 mln zł, koszty kwalifikowane to 70 mln zł, a kwota dofinansowania może wynieść 60% kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje z Planu Junkera w Szczecinie i Świnoujściu

W połowie roku Ministerstwo Rozwoju ogłosiło „Listę potencjalnych projektów rządowych”, które mogą być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych finansowanych z tzw. Planu Junkera. Z tej puli środków można finansować inwestycje, które w znaczący sposób zmieniają krajobraz gospodarczy regionu, w którym będą realizowane oraz tworzą nowe miejsca pracy.
Na liście znalazły się dwa projekty Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.: „Rozbudowa infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim i Ostrowie Mieleńskim” oraz „Budowa głębokowodnych przystani w portach Świnoujście i Szczecin”. Obie inwestycje doskonale wpisują się w założenia projektu. Pierwsza obejmuje przystosowanie do funkcji portowych i przemysłowych terenu Międzyodrza, druga to budowa nowych i modernizacja istniejących nabrzeży w porcie w Świnoujściu w celu uzyskania głębokości technicznej 14,5 m. Inwestycja zakłada także budowę nabrzeży o głębokości 12,5 m po wschodniej stronie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie.

Inni też inwestują dla portów

Bardzo istotne dla funkcjonowania portów w Szczecinie i Świnoujściu są także inwestycje realizowane przez inne podmioty. Najważniejsze z nich to pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m. To zadanie realizuje Urząd Morski w Szczecinie. PKP PLK realizuje projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu”. Koszt tej inwestycji wynosi 650 mln zł. Bardzo ważny dla portów w Szczecinie i Świnoujściu jest program przywrócenia żeglugi barkowej na Odrze w ramach rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wszystkie przedstawione działania powinny doprowadzić do znaczącego wzrostu konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu wobec innych portów Bałtyckich, co w konsekwencji ma skutkować podwojeniem masy towarowej obsługiwanej przez oba porty.
maszynownia_07_2016a

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z 2023-09-26

1 EUR - 4,6077 1 USD - 4,3485
1 CHF - 4,7657 1 GBP - 5,2980

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Design: Studio AM | Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin