WARSZAWA: 12:11 | LONDYN 10:11 | NEW YORK 05:11 | TOKIO 19:11

Prezydent RP Andrzej Duda ratyfikował Konwencję AGN

Dodano: 06 mar 2017, 22:20

Aktu ratyfikacji Europejskiego porozumienia o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj w Pałacu Prezydenckim w obecności m.in. Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, kierownictwa resortu, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i kancelarii premier polskiego rządu, środowisk żeglugi śródlądowej i całej gospodarki morskiej a także szkolnictwa branżowego różnych szczebli.
– Bardzo się cieszę Panie Ministrze, że po wielu przygotowaniach i rozmowach mogliśmy dokonać ratyfikacji tego niezwykle ważnego porozumienia – powiedział prezydent Andrzej Duda kierując pierwsze słowa do ministra Marka Gróbarczyka. – To porozumienia ma nas wprowadzać do europejskiej wspólnoty transportu wodnego. Zostało zawarte w 1996 w Genewie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych przez 18 państw europejskich, po części należących do Unii Europejskiej, po części nie, ale kiedy spojrzymy na mapę tych państw to jasno i wyraźnie zobaczymy, że ono wpisuje się w pewnym sensie także w naszą dzisiejszą niezwykle ważną dla nas koncepcję rozwoju współpracy państw Trójmorza, leżących pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem, Morzem Czarnym.
Pan prezydent podkreślił, że uruchomienie żeglugi na szlakach E30, E40 i E70 włączy nas w międzynarodowe korytarze niezwykle istotne z punktu widzenia transportu europejskiego.
– To jest rzeczywiście wielka inwestycja – kontynuował gospodarz Pałacu Prezydenckiego. – Dzisiaj transportu wodnego w Polsce w zasadzie nie ma. Transport rzeczny jest tańszy niż transport drogowy, a przede wszystkim nieporównywanie bardziej ekologiczny, jest transportem przyszłości. To wielkie zadanie, które wiąże się z wielkimi inwestycjami. To jest przejście do innej ligi jeśli chodzi o transport.
Marek Gróbarczyk w imieniu resortu podziękował Panu Prezydentowi za podjęcie tej inicjatywy i dokończenie jej podpisaniem aktu ratyfikacji.
– Nasz Rząd założył sobie jako priorytet odbudowę wodnych dróg śródlądowej i włączenie ich w system europejski – przypomniał minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. – Przyjęliśmy w zeszłym roku założenia do strategii. Kolejnym ważnym elementem tego planu było ratyfikowanie konwencji, aby stać się pełnoprawnym członkiem TNT. Ale to dopiero początek drogi. Przed nami niezwykle istotny okres zbudowania całego projektu, przygotowania raportów oddziaływania na środowisko, studiów wykonalności, by rozpocząć realizację, budowę wodnych dróg śródlądowych.
Minister podkreślał ogromne znaczenie Konwencji AGN. – Jest to zobowiązanie na przyszłość – tłumaczył. – Już żaden inny rząd w przyszłości nie będzie mógł odstąpić od realizacji tych inwestycji. Przyjmujemy na siebie nieodwracalne zobowiązanie realizacji tego przedsięwzięcia, niezwykle istotnego dla gospodarki naszego kraju, determinującego jego rozwój.

Minister zwrócił też uwagę na młodzież, obecnych przy podpisaniu aktu ratyfikacyjnego uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna Koźla i Nakła nad Notecią.
– Te szkoły ze swoją historią mają niezwykle duży wpływ na rozwój żeglugi śródlądowej – podkreślił szef resortu. – To szkolnictwo odbudowujemy, tworzymy nowe zawody, przywracamy atrakcyjność tych zawodów. Odbudową żeglugi zapewniamy przyszłość temu pokoleniu, które stanie się częścią naszej gospodarki, będzie ją kształtować.
Konwencja AGN
Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) zostało sporządzone w Genewie w dniu 19 stycznia 1996 r. pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Porozumienie AGN podpisało 17 państw, są to: Austria, Chorwacja, Finlandia, Federacja Rosyjska, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Holandia, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry i Włochy.
Natomiast obecnie 18 państw jest Stronami Porozumienia, są to: Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Federacja Rosyjska, Litwa, Luksemburg, Holandia, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry i Włochy.
Cel
Porozumienie AGN ma na celu przede wszystkim rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie. Sieć ujęta w Porozumieniu AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych o długości ponad 27 tys. km, które łączą porty ponad 37 krajów europejskich.
Na terytorium Polski, znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, tj.:
1. Droga wodna E30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie.
2. Droga wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie.
3. Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.
Wykaz śródlądowych dróg wodnych określonych w Porozumieniu jest spójny z postanowieniami zawartymi w przyjętych uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”.
Realizacja Porozumienia AGN.
Aktualnie wymienione w AGN drogi wodne na terenie Polski, z wyjątkiem krótkich odcinków na dolnej Odrze i dolnej Wiśle, nie spełniają minimalnych międzynarodowych warunków żeglowności określonych przez Porozumienie. W związku z powyższym Polska jako członek Porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia na objętych Porozumieniem drogach wodnych warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E” odpowiadającej co najmniej IV klasie żeglowności.
Realizacja postanowień AGN wpisuje się w priorytety działań określone w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”. Realizacja powyższych działań oznacza więc poniesienie znacznych nakładów finansów na rozwój śródlądowych dróg wodnych. Szacunkowe koszty przystosowania polskich śródlądowych dróg wodnych do standardów określonych w AGN przedstawiają się następująco:
• Odrzańska Droga Wodna (z D-O-L i Kanałem Śląskim) – 30,7 mld. zł.
• Kaskada Wisły na odcinku Warszawa – Gdańsk – 31,5 mld. zł.
• Połączenie Odra – Wisła – 6,5 mld. zł.
• Połączenie Wisła – Brześć – 8,1Biuro Prasowe MGMiŻŚ