WARSZAWA: 01:23 | LONDYN 23:23 | NEW YORK 18:23 | TOKIO 08:23

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw

Dodano: 14 kw. 2015, 20:01

Zmiany w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy w zakresie obowiązku przekazywania do Komisji Europejskiej danych statystycznych, dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych wydawanych przez polską administrację morską to główny cel nowelizacji przepisów zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym przez ministra infrastruktury i rozwoju. Projekt został 14 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Radę Ministrów.
Projekt nowelizacji ustawy wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/35/UE, zobowiązującą do przekazywania Komisji Europejskiej informacji statystycznych dotyczących dokumentów kwalifikacyjnych (tj. dyplomów i świadectw marynarzy) wydawanych przez polską administrację morską. Dane te będą przekazywane do Komisji raz w roku przez dyrektorów urzędów morskich, za pomocą programu informatycznego, w postaci zanonimizowanej. Informacje te będą wykorzystywane przez KE w celu kształtowania polityki w sektorze gospodarki morskiej.
Inne rozwiązania proponowane w projekcie nie wynikają z prawa europejskiego. Mają one charakter porządkujący i doprecyzowujący obecny stan prawny. Dotyczą one przede wszystkim pięciu obszarów: budowy i wyposażenia statku, inspekcji państwa bandery (kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa na statkach o polskiej przynależności), inspekcji państwa portu (kontroli statków podnoszących obce bandery w polskich portach), wyszkolenia i kwalifikacji marynarzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej oraz warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi, w tym organizacji pilotażu morskiego i bezpieczeństwa jachtów morskich.
Do projektu włączono również przepisy odnoszące się do nowego typu obiektów na polskich obszarach morskich – stałych platform wiertniczych. Przewidziano, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi przepisy techniczne budowy stałych platform wiertniczych oraz wprowadzi obowiązek stosowania wobec tego typu obiektów Kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeksu ISM).
ministerstwo_logo