WARSZAWA: 02:32 | LONDYN 00:32 | NEW YORK 19:32 | TOKIO 09:32

Split payment od 1.11.2019 r

Dodano: 13 lis 2019, 10:42

Z dniem 1 listopada 2019 r. obowiązywać będą nowe przepisy wprowadzające zmiany przy płatnościach za faktury w ramach systemu tzw. split payment.

Z dniem 1 listopada 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązkowy mechanizm podzielnej płatności (MPP), zwany również potoczenie „split payment”. Będzie on obowiązkowy przy regulowaniu należności za fakturę i dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami przedsiębiorcami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.
Do tej pory korzystanie ze split payment było co do zasady dobrowolne. Każdy przedsiębiorca występujący w roli kupującego, mógł zdecydować kiedy i komu chciał zapłacić z wykorzystaniem metody podzielonej płatności (MPP).
Od jutra system MPP będzie już jednak obligatoryjny.
Będzie miał zastosowanie w przypadkach, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1. płatność za fakturę będzie dokonywana przelewem bankowym (trzeba jednak pamiętać, że gotówkowo przedsiębiorcy mogą się rozliczać i tak jedynie do kwoty 15.000 zł);
2. wartość brutto faktury przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty,
3. faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w Załączniku nr 15 ustawy o VAT (w załączeniu – pełny wykaz).
Co istotne, w przypadku, gdy faktura płatna przelewem bankowym będzie zawierać choćby jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15 i jednocześnie wartość faktury przekroczy 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, podatnik będzie obowiązany do zamieszczenia na takiej fakturze informacji – w formie oznaczenia – „mechanizm podzielnej płatności”.
Nie będzie miało przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych załącznikiem nr 15, a wskazanych w danej fakturze będzie niższa niż kwota 15.000 zł.
Przykładowo: jeżeli kwota za towar objęty zakresem wskazanym w załączniku nr 15 wynosić będzie 100 zł + VAT (123 zł), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16.000 zł, wówczas faktura taka będzie musiała mieć oznaczenie „mechanizm podzielnej płatności”.
Wyznacznikiem do oznaczenia faktury będzie więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona sprzedaż towarów lub usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy. Obowiązek zastosowania (przy regulowaniu zapłaty za taką fakturę) mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 (obowiązek uregulowania w tym mechanizmie może dotyczyć zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze). Oczywiście podatnik będzie mógł zdecydować, że w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje całą wartość wskazaną na fakturze. Nie ma jednak takiego obowiązku.
Trzeba też na marginesie zaznaczyć, że podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce zostaną zobowiązane do otwarcia rachunku bankowego w Polsce.

Split payment w gospodarce morskiej

Obligatoryjna zasada podzielnej płatności dotyczyć będzie 150 grup towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 15 do której należą m.in.: części od samochodów i motocykli, procesowy, tablety, notebooki, laptopy, telefony komórkowe, w tym smartfony, konsole do gier wideo, dyski twarde, cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery cyfrowe, złom, odpady, surowce wtórne, wyroby ze stali, metali szlachetnych, metali nieszlachetnych, benzyny silnikowej, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędów silników spalinowych, olejów opałowych, olejów smarowych, robót budowlanych i ogólnobudowlanych, węgla kamiennego i brunatnego, żelazostopy, złoto nieobabione plastycznie lub w postaci półproduktu.

Z punktu widzenia przedsiębiorców z branży gospodarki morskiej istotne pozycje to przykładowo:
– pręty, rury i przewody rurowe,
– aluminium, ołów, cynk, miedź,
– akumulatory elektryczne i ich części 
– części do silników spalinowych wewnętrznego spalania,
– różnego typu surowce wtórne,
– benzyny silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe oraz oleje smarowe
– różnego typu roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne,
– roboty związane z wnoszeniem konstrukcji stalowych.

Warto zauważyć, że w sytuacji podmiotów, które dokonują na rzecz innych podatników VAT w Polsce sprzedaży opodatkowanej stawką 0%, nabywcy nie będą mieli możliwości skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu faktur (w tych przypadkach VAT nie wystąpi bowiem na fakturze).
Natomiast w przypadku pozostałych przedsiębiorcy, zastosowanie split payment spowoduje, że w trakcie okresu rozliczeniowego na rachunek bieżący wpłynie na pewno mniejsza kwota (netto), co z kolei wpłynie na poziom bieżących środków pozostających do dyspozycji danego podmiotu.

Sankcje za niestosowanie nowych rozwiązań

Niezastosowanie się do nowych przepisów uprawnia odpowiednie organy państwa do nałożenia kary finansowej na przedsiębiorcę.
I tak, za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” wystawcy faktury będzie groziła sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Przy czym, sankcja ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Jeżeli zatem dana faktura o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł zawiera jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w ww. załączniku, to sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego z tytułu tej konkretnej pozycji. Jeżeli faktura zawiera tylko pozycję na kwotę 100 zł, to sankcja naliczona będzie od kwoty 23 zł.
Wprowadzona została również sankcja dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Kara za taki czyn będzie wynosiła podobnie – 30% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.
Faktura bez tego oznaczenia jest wadliwa i może być zakwestionowana przez organy podatkowe. Natomiast podatnicy PIT i CIT nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej płatność dotycząca faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15.000 zł i obejmuje swym zakresem towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, została dokonana w inny sposób. Brak zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku będzie miał zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy faktura posiada stosowną informację „mechanizm podzielonej płatności”, a pomimo tego podatnik nie płaci w podzielonej płatności.

Podsumowanie

Zaletą wprowadzonego rozwiązania może być istotny wpływ dokonywania płatności w ramach split payment na ograniczenie ewentualnego ryzyka VAT związanego z udziałem (zwłaszcza tym nieświadomym) w transakcjach z nierzetelnymi podmiotami, które skutkowało solidarną odpowiedzialnością za niezapłacony podatek VAT (np. swoich podwykonawców).
Jest to zatem jeden z wielu instrumentów mających na celu przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom podatkowym związanym z nieodprowadzeniem podatku VAT przez przedsiębiorców.
Największą wadą tego systemu jest niestety pojawiająca się możliwość utraty płynności finansowej danego przedsiębiorcy i konieczności efektywnego zarządzania finansami swojego przedsiębiorstwa.
Na pocieszenie trzeba jedynie dodać, że rachunki utworzone przez banki do obsługi split payment, jak i środki na nim zgromadzone, pozostają własnością przedsiębiorcy, a organy podatkowe nie mogą z nich korzystać.

apl. adw. Justyna Pindor
adw. Patryk Zbroja
www.zbrojaadwokaci.pl

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin