WARSZAWA: 04:07 | LONDYN 02:07 | NEW YORK 21:07 | TOKIO 11:07

Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dodano: 10 cze 2019, 23:29

W pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania, na których administracja morska wraz z wykonawcą projektu planu (konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego), zaprezentowali przebieg prac planistycznych oraz ich wynik – końcową wersję pierwszego w historii projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest jednym z projektów strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dla obszaru: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem. Opracowywany obecnie przez dyrektorów urzędów morskich projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200, jest kluczowym elementem służącym realizacji wspomnianego strategicznego projektu SOR. Projekt planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.
W dniach 4-5 czerwca br. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu, zorganizowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz wytycznymi grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego dotyczącymi współpracy transgranicznej. Za tę współpracę odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, poza Estonią. Poszczególne państwa reprezentowały osoby odpowiedzialne za proces morskiego planowania przestrzennego w swoich krajach. Takie spotkania, jak i współpraca w ramach grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego, mają na celu wypracowanie spójności morskich planów zagospodarowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim.
Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem liczby konsultacji polskiego projektu planu, jakie zostały przeprowadzone, a także liczby wniosków, jakie zostały przeanalizowane. Stwierdzili także, że polskie podejście do morskiego planowania przestrzennego oraz organizowania konsultacji projektu planu, stanowi inspirację dla działań podejmowanych w ich krajach w tym zakresie.
6 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu i prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, administracji rządowej, samorządowej oraz pozostałych interesariuszy, reprezentujących różne obszary zainteresowań.
Na konferencji zaprezentowano końcową wersję projektu planu, który na jesieni 2019 r. zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu przyjęcia planu w formie rozporządzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie od 2016 r., tj. opracowania studium uwarunkowań projektu planu, do 2019 r., do projektu planu zostało zgłoszonych łącznie 2053 wniosków przez 232 interesariuszy, konferencja kończąca była bardzo ważnym elementem całego procesu morskiego planowania przestrzennego. Administracja morska oraz wykonawcy projektu planu i prognozy oddziaływania planu na środowisko odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych, dotyczące konkretnych postanowień zawartych w obydwu dokumentach. Dzięki żywemu zainteresowaniu oraz rzeczowym pytaniom uczestników, spotkanie było owocne i przebiegło w dobrej atmosferze.

MGMiŻŚ

Kursy walut

Średnie kursy walut NBP z: data

1 EUR - 1 USD -
1 CHF - 1 GBP -

Redakcja i reklama

Jezeli chcesz się z nami skontaktować lub nawiązać współpracę skorzystaj z formuarza
» kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone INFOMARE.pl

Realizacja portalu: Agencja Interaktywna KULIKOWSKI-IT.pl Projektowanie stron internetowych Szczecin